Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KAPCSOLAT

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

Szováta Város Helyi Tanácsának felépítésére és működésére vonatkozó rendszabályzata

În conformitate cu prevederile Costituţiei României şi ale Legii Administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Autonomia priveşte organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autoritaţilor publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Consiliul Local al Oraşului Sovata este autoritatea deliberativă a administraţiei publice, care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din oraş, în condiţiile prevăzute de lege.
În scopul respectării şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii, se adoptă următoarele norme, care constituie regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Sovata.
Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare s-a elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.


CAPITOLUL I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL


Art.1. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art.2. - La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
Art.3. – (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
Art.4. - (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit legii. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.
Art.5. - Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute de lege.
Art.6. - (1) După alegerea comisiei de validare se dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004, republicată. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
Art.7. - (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.
Art.8. – (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(3) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
(4) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.
Art.9. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art.10. - În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art.11. - (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.


CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1: Preşedintele de şedinţă

Art.12. - (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(3) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(4) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează prin adoptarea unei hotărâri.
(5) Cele doua hotărâri se semnează de preşedintele de vârsta şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.
Art.13. - (1) Preşedintele de sedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor. Modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul Oraşului Sovata;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, procesul – verbal, cât şi dosarul special al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, în limita competenţelor sale, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni, respectiv cele prevăzute în prezentul Regulament.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA a 2-a: Alegerea viceprimarului

Art.14. - (1) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
(2) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia. Alegerea se face prin vot secret.
(3) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(4) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(5) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va ramâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui pe care doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
(6) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
(7) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin.(6), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art.15. - În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
Art.16. - (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o nouă hotărâre a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de faptul că pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
(2) Viceprimarul va depune jurământul prevăzut la art.8 alin.(1), respectându-se prevederile alin.(3) şi (4) ale aceluiaşi articol.
(3) Viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea lui ca legal ales, prin hotarârea prevăzută la alin.(1).
Art.17. - (1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.
(2) În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
(3) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

SECŢIUNEA a 3-a: Comisiile de specialitate

Art.18. - (1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeaună impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ – teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate precum şi funcţionarea acestora sunt prevăzute în Anexa 1 la prezentul regulament.
(3) Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Sovata sunt următoarele:
Comisia nr.I – Comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică, de disciplină precum şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
Comisia nr.II – Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ;
Comisia nr.III – Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport;
Comisia nr.IV – Comisia pentru agricultură, muncă, protecţie socială, protecţia copiilor, apărarea ordinii şi liniştei publice.
(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. Fiecare consilier trebuie să facă parte dintr-o comisie de specialitate.
Art.19. - (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
(2) Comisia de specialitate poate invita să participe la şedintele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Şedintele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.
Art.20. - (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.
Art.21. - Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
Art.22. - (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
(a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
(b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
(c) întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Art.23. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, daca apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu rapoartele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.24. - (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea rapoartelor, avizelor şi proceselor – verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte acte prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art.25. - (1) Comisiile de specialitate sunt convocate de preşedinţii acestora, cu cel puţin 3 zile înainte. Ordinea de zi şi prezenţa consilierilor se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.
(5) În caz de absenţă la şedinţa comisiei consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
Art.26. - Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor ordinare ale consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul/raportul.
Art.27. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedintei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Secretarul comisiei va asigura redactarea raportului/avizului comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(3) Rapoartele/avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(4) Raportul/avizul întocmit potrivit alin.(2) şi (3) se prezintă secretarului oraşului Sovata, cel mai târziu cu 7 zile înaintea desfăşurării şedinţei Consiliului Local.
Art.28. - Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărâ ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.29. - (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele, secretarul comisiei şi ceilalţi membrii.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele – verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile înschise.
Art.30. - Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărâ retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit raportul.
Art.31. - (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(2) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, rapoartele întocmite în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Rapoartele vor cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
Art.32. - Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotarârea consiliului local.


SECŢIUNEA a 4-a: Alte dispoziţii

Art.33. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a juramântului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin.(1) al art.(8), folosindu-se în mod corespunzător procedura stabilită în acelaşi text.
Art.34. - (1) După depunerea juramântului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.
Art.35. - (1) Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul – verbal de şedinţă.
(2) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(3) Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul următorele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
e) punerea sub interdicţie judecătorească;
f) pierderea drepturilor electorale;
f^1) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;
g) deces.
Art.36. – (1) Secretarul oraşului Sovata participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului.
Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotarârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a dispoziţiilor primarului şi a hotărârilor consiliului local;
e) asigură procedurile de convocare a consiliului local;
f) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
g) asigură transparenţa si comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevazute la lit.a), în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
h) ţine evidenţa participării la şedinte a consilierilor;
i) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
j) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotarâri a consiliului local;
k) la începutul fiecărei şedinţe supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţă anterioară. În termen de 3 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei, secretarul oraşului Sovata afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet, (www.primariasovata.ro) o copie a procesului – verbal al şedinţei;
l) prezintă comisiilor de specialitate conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare, afişându-l numai după ce procesul-verbal a fost aprobat în forma finală de către consiliul local ;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
o) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
p) acordă membrilor consiliului sprijin şi asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.


CAPITOLUL III. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1: Desfăşurarea şedinţelor

Art.37. - Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
Consiliul local se poate întruni şi în şedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea unor probleme ce nu suferă amânare Consiliul local poate fi convocat de îndată.
Art.38. - (1) Ordinea de zi a şedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi a şedintei ordinare împreună cu documentele pentru sedinţă sunt transmise consilierilor odată cu invitaţia de şedinţă, cu minim 5 zile înaintea datei şedinţei. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de sedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare.
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, viceprimarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(4) Proiectele de hotarâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de raportul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul oraşului, înainte de întocmirea raportului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
Proiectele de hotărâri cuprinzând probleme de mare importanţă şi urgenţă, apărute în ultimul moment şi care nu suportă amânare, pot fi introduse în dezbaterea consiliului în afara ordinii de zi, cu motivaţia adecvată a iniţiatorului şi cu aprobarea prin vot a majorităţii consilierilor prezenţi. Acestea vor fi discutate înaintea primului punct din ordinea de zi.
(5) Proiectele de hotarâre cu caracter normativ se vor introduce pe ordinea de zi numai după îndeplinirea procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională.
(6) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
Art.39. - (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului.
Motivarea absenţei se face pe baza cererii scrise în următoarele cazuri: concediu medical dovedit cu acte eliberate în condiţiile legii, se află în îndeplinirea unei insărcinări oficiale, plecări din localitate sau din ţară în interes de serviciu sau personal, concediu de odihnă, deces în familie.
În situaţia în care se înregistrează 2 absenţe consecutive nemotivate, consilierilor în cauză vor fi sancţionaţi potrivit regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local Sovata.
(3) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe din unităţile administrativ teritoriale, în probleme ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar. De asemenea, la lucrările consiliului pot participa şi îşi pot exprima punctul de vedere cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, în condiţiile Legii nr. 52/2003, cetăţenii, organizaţiile civice, sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică.
(4) La şedinţele consiliului local vor fi invitate special persoanele sau asociaţiile legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public, care urmează să fie abordat în şedinţa publică respectivă. Persoanele care asistă la şedinţele consiliului local trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încalcat regulamentul se dispune avertizarea şi în ultima instanţă evacuarea acesteia.
(5) Dacă în unitatea administrativ-teritorială există delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respective. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul său având character consultativ.
Art.40. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.
Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
Art.41. - (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art.42. - Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
Art.43. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
Presedintele va propune consiliului evacuarea din sala a oricarei persoane care a proferat insulte sau calomnii sub sanctiunea suspendarii sedintei pâna la executarea sanctiunii.
Art.44. - În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată prin părăsirea sălii fără încuviinţarea preşedintelui de şedinţă sau în orice alt mod, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Art.45. - (1) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, primarul, viceprimarul şi consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.
(2) Preşedintele de şedinţă poate să ofere invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
(3) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la alin.2 au valoarea de recomandare.

SECŢIUNEA a 2-a: Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art.46. - (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor, precum şi cetăţenilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului oraşului Sovata vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
(3) Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(4) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.
(5) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
(6) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(7) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(8) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.
(9) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local.
Art.47. - (1) Proiectele de hotărâri se înscriu obligatoriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale.
Art.48. - (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raporturilor acestora. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.
(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul compartimentului să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a raportului/avizului.
(3) Iniţiatorul proiectului de hotărâre sau al altor propuneri, le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
Art.49. - (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un raport/aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Raportul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
Art.50. - Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de raportul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.
Art.51. - Proiectele de hotărâre cu caracter normativ urmează procedura legală reglementată de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

SECŢIUNEA a 3-a: Procedura de vot

Art.52. - (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de sedinţă sau a unui consilier, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.
(4) În procesul – verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
Art.53. - (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi contra”. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art.54. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).
Art.55. - (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.
(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
Art.56. - (1) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.
(2) Dacă la proiectele de hotărâri se formulează amendamente, acestea se anunţă şi se exprimă într-o formă clară şi concisă, referitoare la un text concret din proiectul de hotărâre dezbătut. În procedura de vot, se supune la vot textul iniţiatorului, respectiv textele amendamentelor, în ordinea în care acestea au fost anunţate. Procedura de vot încetează dacă unul din texte a întrunit majoritatea voturilor prevăzute de lege.


CAPITOLUL IV. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.57. - (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
Art.58. - Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Art.59. – (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului prin intermediul primarului şi al secretarului oraşului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Art.60. - (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.


CAPITOLUL V. DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art.61. - (1) Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.
(2) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr.215/2001, republicată şi modificată.
(3) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.
(4) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să-l poarte pe întreaga durată a mandatului.
(5) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art.62. - (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.
Art.63. - (1) Data începerii exerciţiului mandatului de consilier este cea prevazută în prezentul Regulament.
(2) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(3) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ – teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;
j) deces.
(4) Cazul prevăzut la alin.(3) lit.i) se aplică şi viceprimarului.
(5) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. c), d), e) şi i), hotarârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă."
(7) Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinta, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
(8) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ – teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii. Prevederile art.63 alin.(3) lit.e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.
(9) Prevederile alin.(3) lit.f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
(10) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(11) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul oraşului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

CAPITOLUL VI. PROTECŢIA LEGALĂ A ALEŞILOR LOCALI

Art.64. - (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului de consilier local este garantată.
(3) Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(4) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(5) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.
Art.65. - Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţa consiliului local şi a prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
Art.66. - Consilierii se pot constitui în grupuri în condiţiile art.24-27 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. *)

-----------
*) Conform art.24 alin.1 din Legea nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.


CAPITOLUL VII. DREPTURILE ALEŞILOR LOCALI

Art.67. - (1) Consilierii locali au dreptul la iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
(2) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de sedinţă.
(3) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.
(4) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.(3), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisie de specialitate pe lună.
(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(3) şi (4) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţtiile legii.
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
(8) Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.
(9) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(10) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
(11) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.
Art.68. - (1) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
(2) Consilierii care participă la şedinţele consiliulul local, organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
Art.69. - Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
Art.70. - (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

CAPITOLUL VIII. OBLIGAŢIILE ALEŞILOR LOCALI

Art.71. - Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Art.72. - Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art.73. - Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
Art.74. - Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art.75. - Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art.76. - (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului oraşului.
Art.77. - (1) Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.
(2) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. precedent aleşii locali care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.
Art.78. - Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

CAPITOLUL IX. RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI

Art.79. - Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art.80. - (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
Art.81. - (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 - 2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Art.82. - La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
Art.83. - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
Art.84. – (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art.85. - În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar daca persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
Art.86. – (1) În cazul unor abateri grave, savârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art.87. - Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
Art.88. - Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
Art.89. - În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui.
Art.90. – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. e) si f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
Art.91. - Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, presedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art.81 alin. (1) lit. a) - d).
Art.92. - (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţăconsilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada ca viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.93. - Împotriva sanctiunii prevazute la art.92 alin.(1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
Art.94. - Primarii pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


CAPITOLUL X. REGISTRUL DE INTERESE

Art.95. - Aleşii locali au obligaţia depunerii de declaraţii de avere şi de interese, în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie, conform prevederilor art.39 alin.1 pct.28 şi art.42 alin.1 din Legea nr.144/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţiile de avere şi de interese se depun la persoana desemnată de către secretarul unităţii administrative teritoriale, conform art.9 alin.2 lit. “f” din Legea nr.144/2007.
Art.96. - Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Art.97. - În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/sotie;
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/sotie şi copii minori;
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor şi consilierilor locali.
Art.98. - (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Art.99. - Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Art.100. - (1) Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la:
- data declarării consiliului ca legal constituit în cazul consilierilor;
- depunerea jurământului, în cazul primarilor
- alegere, în cazul viceprimarilor.
Art.101. - (1) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.
Art.102. - (1) Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
Art.103. - Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscării.
Art.104. - Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu
corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL XI. APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art.105. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 1 post cu activitate permanentă, pe care va fi încadrată, prin hotărâre, persoana care are studii juridice superioare.
(2) Funcţia pe care va fi încadrată persoana prevăzută la alin.(1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestei persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliu local.
(3) Persoana angajată în aparatul permanent este responsabilă pentru relaţia consiliului local cu societatea civilă. În acest scop va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ propus.
(4) Persoana încadrată este subordonată numai Consiliului local, respectiv preşedintelui de şedinţă, care-i va întocmi fişa postului şi o va supune spre aprobare consiliului local printr-un proiect de hotărâre.
Art.106. - Salarizarea persoanei prevăzute la art.105 se face potrivit anexei nr.II la O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.
Art.107. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art.105, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.
Art.108. - (1) Persoanei angajate potrivit art.105 nu i se aplică prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, aceasta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
(3) Persoana încadrată pe postul creat potrivit art.105 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaboreaza cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, cu asigurarea documentării şi informării consilierilor, participă la întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale destinate lor, îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul local.

CAPITOLUL XII. CIRCULAŢIA DOCUMENTELOR

Art.109. - Documentele adresate expres Consiliului Local se înregistrează în „Registrul de Intrări-Ieşiri” al Consiliului Local şi sunt gestionate de consilierul juridic din aparatul de specialitate al primarului oraşului Sovata.
Art.110. - Documentele adresate Primarului, dar care nu pot fi soluţionate de alte autorităţi, (decât Consiliul Local) vor fi înregistrate la Primărie şi direcţionate către Consiliul Local.
Art.111. - Consilierul juridic al Consiliul local /aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata, prezintă „mapa de corespondenţă” secretarului oraşului, pentru ca acesta să-şi prezinte punctul de vedere cu privire la aceste documente şi modul de rezolvare al acestora şi primarului oraşului Sovata pentru luarea la cunoştinţă.
Art.112. - După îndeplinirea procedurii prevăzute la art.109, copia documentului se înaintează comisiei de specialitate a Consiliului Local care va analiza documentul şi va propune un mod de rezolvare, urmând să fie prezentat spre însuşire Consiliului Local. Răspunsul trimis solicitantului va fi semnat de către preşedintele de şedinţă şi consilierul juridic al Consiliului Local /aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata. Documentul original şi răspunsul se constituie într-un dosar cu menţiunea: Adesată Consiliului Local.
Art.113. - Ştampila rotundă având inscripţionat antetul CONSILIUL LOCAL se pune numai pe semnătura preşedintelui de şedinţă şi numai pe documentele însuşite de Consiliul Local.

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester