Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KAPCSOLAT

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

Az egyes szakbizottságok működési szabályzatai

Comisii de specialitate:

Comisiile de specialitate în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local au următoarele atribuţii comune:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
d) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Pe baza Hotărârii Consiliului Local nr.6/17.06.2008 a fost ales pe întreaga durată a mandatului patru comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, având denumirea şi componenţa următoare:

I.Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică , de disciplină precum şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului în următoarea componenţă:
1. Kovacs Csaba
2. Bartha Jozsef
3. Pirosca Ioan
II.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ în următoarea componenţă:
1. Hegyi Mihaly
2. Csortan Imre
3. Kali Zoltan
4. Fulop Nagy Janos
5. Gálfalvi Csaba
III.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport în următoarea componenţă:
1. Molnos Ferenc
2. Peter Huba
3. Kupás János
4. Portik Antal
5. Kelemen Janos
IV.Comisia pentru agricultură, muncă, protecţie socială, protecţia copiilor, apărarea ordinii şi liniştei publice în următoarea componenţă:
1. Portik Antal
2. Kupás János
3. Molnos Ferenc
4. Bokor Matyas
5. Megyes Jozsef

Regulamentul de funcţionare al comisiei de specialitate pentru activităţi economico – financiare, juridică , de disciplină precum şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului


I.Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică , de disciplină precum şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului în următoarea componenţă:


1. Kovacs Csaba – preşedinte
2. Bartha Jozsef - secretar
3. Pirosca Ioan – membru


Art.1
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică , de disciplină precum şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului funcţionează în cadrul Consiliului local al oraşului Sovata ca o comisie de specialitate, având în componenţă trei consilieri, care în prima şedinţă de lucru aleg un preşedinte şi un secretar.
Alegerea preşedintelui şi a secretarului se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.


Art.2
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică , de disciplină precum şi administrarea domeniului public şi privat al oraşului se întruneşte de regulă o dată pe lună, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţa în plen a Consiliului local.
Convocarea comisiei se face de către preşedintele comisiei, sau cel puţin doi consilieri din cadrul comisiei.
Cu avizul preşedintelui comisia se poate întruni ori de câte ori este necesar.

Art.3
Convocarea şedinţelor de comisie se face telefonic, prin fax, sau în scris, cu cel puţin două zile înainte, cu indicare date, locului desfăşurării şi a ordinei de zi.
Şedinţele comisiei se ţin de regulă la sediul Consiliului local.
Şedinţele sunt statutare prin prezenţa membrilor comisiei.
Hotărârile se pot adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul unor situaţii de balotaj votul preşedintelui comisiei este determinant.
Votul în comisie este de regulă deschis. Votul referitor la persoane este întotdeauna secret.

Art.4
La şedinţele comisiei vor participa reprezentanţi ai aparatului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata în funcţie de problematica discutată.
Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese verbale care se semnează de toţi membrii comisiei.
Pentru redactarea procesului verbal va fi asigurat un secretariat tehnic din cadrul Consiliului local.

Art.5
Obiectul activităţii comisiei este legat de problematica economico-financiară prin sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei locale.
Comisia îşi desfăşoară activitatea atât în şedinţe cât şi în cadrul unor colective de lucru constituite la nivelul Consiliului local pe baza unor tematici stabilite.

În realizarea obiectului său de activitate, comisia are următoarele atribuţii:
a) Avizează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico – sociale în colaborare pemanenta cu comisia nr. 2, şi ori de câte ori intervin studii şi programe specifice altor dominii , se va solicita şi implicarea comisiei de specialitate în domeniu;
b)Realizează studii şi avizează din punct de vedere al eficienţei economice orice propunere cu privire la administrarea domeniului public şi privat, în vederea organizării şi asigurării unor strategii de perspective care să asigure dezvoltarea acestuia, avându-se în vedere specificul şi tradiţia localităţii;
c) Analizează şi avizează bugetul local în structura privind formarea, administrarea , întrebuinţarea şi executarea acestuia, avizează eventualele virări de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, precum imprumuturile.
După definitivare , odată avizat, supune bugetul local spre aprobare plenului consiliului local; d)Avizează statutului personalului, organigramele şi numărul de personal , la propunerea primarului;
e) Avizează şi poate propune impozite şi taxele locale, precum şi taxele speciale în condiţiile legii;
f) Participă la dezbeateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii, atunci când se fac eventualele propuneri privind înfiinţarea de instituţii de interes local, concesionări sau închirieri de servicii publice, participări la societăţi comerciale, locaţiile de activităţi sau servicii ale administraţiei publice, colaborarea şi interdependenţa cu comisia nr. 2;
g) Propune , analizează şi avizează norme orientative pentru regiile autonome sau societăţile comerciale care le înfiinţează consiliul local;
h) Intocmeşte studii cu privire la organizarea serviciilor publice în condiţii de operativitate şi eficienţă şi răspunde în acest sens eventualelor solicitări ale celorlalte comisii pe domenii de specialitate, avizându-le, după caz, propunerile, în cadrul colaborării cu comisia nr. 2.
i) Analizează şi avizează după caz, în colaborare cu comisiile pe domenii de specialitate nr. 2,3 şi 4, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţii economici din ţara şi din străinătate , în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;
k) Urmăreşte activitatea compartimentului juridic în ceea ce priveşte reprezentarea consiliului
local în instanţele de judecată şi în relaţiile cu terţii;
l) Iniţiază şi întocmeşte Regulamentul de funcţionare al Consiliului, pe baza Statutului şi Regulamentului cadru orientativ elaborat de Guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestora atunci când se impune, în funcţie de condiţiile locale
m) Comisia exercită şi alte atribuţiuni stabilite de lege şi de consiliul local;
 

Art.6
Comisia poate hotărî, prin votul majorităţii membrilor prezenţi, ca la dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate şi reprezentanţi ai mass-media.
Comisia poate invita să participe la lucrările sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului , sau din alte domenii.

Art.7
Comisia desemnează, atunci când apreciază că este necesar, unul sau mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei, aceştia urmând a redacta conţinutul rapoartelor, referatelor, avizelor elaborate de comisie. Materialele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii şi părerea contrară, motivată, a celor prezenţi.

Art.8
Dacă în urma dezbaterii din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectelor de hotărâri supuse adoptării Consiliului local , preşedintele comisiei solicită supunerea proiectului spre examinare, într-o şedinţă ulterioare a comisiei şi în compartimentele de specialitate .

 

Regulamentul de funcţionare a comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ

II.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ în următoarea componenţă:


1. Hegyi Mihaly – preşedinte
2. Csortan Imre - secretar
3. Kali Zoltan - membru
4. Fulop Nagy Janos - membru
5. Gálfalvi Csaba - membru

Art.1
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ funcţionează în cadrul Consiliului local al oraşului Sovata ca o comisie de specialitate, având în componenţă cinci consilieri, care în prima şedinţă de lucru aleg un preşedinte şi un secretar.Alegerea preşedintelui şi a secretarului se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art.2
Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ
se întruneşte de regulă o dată pe lună, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţa în plen a Consiliului local.
Convocarea comisiei se face de către preşedintele sau cel puţin doi consilieri din cadrul comisiei. Cu avizul preşedintelui comisia se poate întruni ori de câte ori este necesar.
Art.3
Convocarea şedinţelor de comisie se face telefonic, prin fax, sau în scris, cu cel puţin două zile înainte, cu indicare date, locului desfăşurării şi a ordinei de zi.
Şedinţele comisiei se ţin de regulă la sediul Consiliului local.
Şedinţele sunt statutare prin prezenţa majorităţii membrilor comisiei.
Hotărârile se pot adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul unor situaţii de balotaj votul preşedintelui comisiei este determinant.
Votul în comisie este de regulă deschis. Votul referitor la persoane este întotdeauna secret.

Art.4
La şedinţele comisiei vor participa reprezentanţi ai aparatului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata în funcţie de problematica discutată.
Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese verbale care se semnează de toţi membrii comisiei.
Pentru redactarea procesului verbal va fi asigurat un secretariat tehnic din cadrul Consiliului local.

Art.5
Obiectul activităţii comisiei este legat de problematica amenajării teritoriului, urbanism, protecţia mediului, turism şi comerţ prin sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei locale.
Comisia îşi desfăşoară activitatea atât în şedinţe cât şi în cadrul unor colective de lucru constituite la nivelul Consiliului local pe baza unor tematici stabilite.
 

În realizarea obiectului său de activitate, comisia are următoarele atribuţii:
a)Iniţiază şi avizează studii şi programe de dezvoltare urbanistică şi ori de câte ori intervin studii şi programe specific altor domenii, solicită şi implicarea comisiei de specialitate în domeniu;
b)Avizează certificatele de urbanism care sunt trimise spre avizare de că
tre primar.
c) Participă la dezbateri , la solicitarea comisiilor pe domenii de specilitate nr. 1, 3, 4, cu privire la înfiinţarea de servicii de interes local, concesionări sau închirieri de servicii publice, participări la societăţi comerciale, locaţii de activitate sau servicii ale administraţiei publice, avizându-le după caz;
d) Realizează studii şi programe care să asigură buna funcţionare a serviciilor de gospodărie comunală, transport local şi reţele edilitare. Acţiunea este comună comisiilor 1 şi 2 fiind vorba de activităţi specifice de urbanism şi servicii publice;
e) Iniţiază şi asigură realizarea programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a localităţii, precum şi de amenajare a teritoriului cu respectarea tradiţiei locale şi a prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea , eventual a comisiilor pe domenii de specialitate implicate.
f)Asigură şi iniţiază refacerea şi protecţia mediului înconjurător, protecţia şi conservarea monumentelor istorice de arhitectură , a parcurilor şi rezervaţiilor naturale.
g) Iniţiază propuneri motivate care să asigură libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi să încurajeze libera iniţiativă ori de câte ori se impune, în condiţiile legii;
h) Iniţiază propuneri motivate privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcări şi parcuri de distracţii, cu asigurarea bunei funcţionării a acestora;
i) Analizează , avizează, şi iniţiază, după caz, în colaborare cu comisiile 1, 3 şi 4 propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum şi colaborarea cu agenţie economici din ţaraă şio din străinătate în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;
j) Iniţiază propuneri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigurarea desfăşurarea activităţilor de turirsm şi agreement pe raza oraşului Sovata;
k) Comisia exercită şi alte atribuţiuni stabilite de lege şi de consiliul local;

Art.6
Comisia poate hotărî, prin votul majorităţii membrilor prezenţi, ca la dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate şi reprezentanţi ai mass-media.
Comisia poate invita să participe la lucrările sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului , sau din alte domenii.

Art.7
Comisia desemnează, atunci când apreciază că este necesar, unul sau mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei, aceştia urmând a redacta conţinutul rapoartelor, referatelor, avizelor elaborate de comisie. Materialele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii şi părerea contrară, motivată, a celor prezenţi.

Art.8
Dacă în urma dezbaterii din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectelor de hotărâri supuse adoptării Consiliului local , preşedintele comisiei solicită supunerea proiectului spre examinare, într-o şedinţă ulterioare a comisiei şi în compartimentele de specialitate


Regulamentul de funcţionare al comisiei de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport

III.Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport în următoarea componenţă:


1. Molnos Ferenc – preşedinte
2. Peter Huba - secretar
3. Kupás János - membru
4. Portik Antal- membru
5. Kelemen Janos - membru


Art.1
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport funcţionează în cadrul Consiliului local al oraşului Sovata ca o comisie de specialitate, având în componenţă cinci consilieri, care în prima şedinţă de lucru aleg un preşedinte şi un secretar.Alegerea preşedintelui şi a secretarului se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.2
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport se întruneşte de regulă o dată pe lună, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţa în plen a Consiliului local.
Convocarea comisiei se face de către preşedinte, secretar sau cel puţin o treime din membrii comisiei.
Cu avizul preşedintelui comisia se poate întruni ori de câte ori este necesar.

Art.3
Convocarea şedinţelor de comisie se face telefonic, prin fax, sau în scris, cu cel puţin două zile înainte, cu indicare date, locului desfăşurării şi a ordinei de zi.
Şedinţele comisiei se ţin de regulă la sediul Consiliului local.
Şedinţele sunt statutare prin prezenţa majorităţii membrilor comisiei.
Hotărârile se pot adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul unor situaţii de balotaj votul preşedintelui comisiei este determinant.
Votul în comisie este de regulă deschis. Votul referitor la persoane este întotdeauna secret.

Art.4
La şedinţele comisiei vor participa reprezentanţi ai aparatului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata în funcţie de problematica discutată.
Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese verbale care se semnează de toţi membrii comisiei.
Pentru redactarea procesului verbal va fi asigurat un secretariat tehnic din cadrul Consiliului local.

Art.5
Obiectul activităţii comisiei este legat de problematica activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi sport prin sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei locale. Comisia îşi desfăşoară activitatea atât în şedinţe cât şi în cadrul unor colective de lucru constituite la nivelul Consiliului local pe baza unor tematici stabilite.

În realizarea obiectului său de activitate, comisia are următoarele atribuţii:
a)Iniţiază stgudii, prognoze orientative şi programe privind asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ, sanitare , de cultură, de tineret şi sport;
b) Iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect criteriile de finanţare a proiectelor culturale, artistice, ştiinţifice sportive şi de agrement;
c)Urmăreşte execuţia bugetară pe domeniile ei de activitate, în colaborare cu comisia nr.1;
d) Aprobă calendarul acţiunilor de cultură şi de sport ale Consiliului local Sovata şi propune sumele ce urmează a fi alocate pentru realizarea lor;
e) Analizează periodic şi ori de câte ori este nevoie, activitatea instituţiilor de cultură şi de sport;
f) Reprezintă Consiliul local Sovata la evenimentele specifice ce au loc în oraş şi în judeţul Mureş , sau unde sunt invitaţi să participe.
g) Iniţiază propuneri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigură desfăşurarea activităţilor sportive pe raza oraşului Sovata;
h) Colaborează cu reprezentanţii cultelor recunoscute legal de pe teritoriul oraşului Sovata , propunând măsuri în vederea sprijinirii activităţii acestora
i)Propune atribuiri de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes local, pe care le supune dezbaterii comisiei speciale constituite în acest sens;
j)Iniţiază propuneri pentru nominalizarea unor cetăţeni ai oraşului în vederea conferirii acestora a distincţiei de „ Cetăţean de Onoare” precum şi a titlului “PRO URBE”;
k)Comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.

Art.6
Comisia poate hotărî, prin votul majorităţii membrilor prezenţi, ca la dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate şi reprezentanţi ai mass-media.
Comisia poate invita să participe la lucrările sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului , sau din alte domenii.

Art.7
Comisia desemnează, atunci când apreciază că este necesar, unul sau mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei, aceştia urmând a redacta conţinutul rapoartelor, referatelor, avizelor elaborate de comisie. Materialele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii şi părerea contrară, motivată, a celor prezenţi.

Art.8
Dacă în urma dezbaterii din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectelor de hotărâri supuse adoptării Consiliului local , preşedintele comisiei solicită supunerea proiectului spre examinare, într-o şedinţă ulterioare a comisiei şi în compartimentele de specialitate

 

Regulamentul de funcţionare al comisiei de specialitate pentru agricultură, muncă, protecţie socială, protecţia copiilor, apărarea ordinii şi liniştei publice

IV.Comisia pentru agricultură, muncă, protecţie socială, protecţia copiilor, apărarea ordinii şi liniştei publice în următoarea componenţă:


1. Kupás János – preşedinte
2. Portik Antal - secretar
3. Molnos Ferenc
4. Bokor Matyas
5. Megyes Jozsef

Art.1
Comisia pentru agricultură, muncă, protecţie socială, protecţia copiilor, apărarea ordinii şi liniştei publice funcţionează în cadrul Consiliului local al oraşului Sovata ca o comisie de specialitate, având în componenţă cinci consilieri, care în prima şedinţă de lucru aleg un preşedinte şi un secretar.Alegerea preşedintelui şi a secretarului se face prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art.2

Comisia pentru agricultură, muncă, protecţie socială, protecţia copiilor, apărarea ordinii şi liniştei publice se întruneşte de regulă o dată pe lună, cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţa în plen a Consiliului local.
Convocarea comisiei se face de către preşedinte, secretar sau cel puţin o treime din membrii comisiei.
Cu avizul preşedintelui comisia se poate întruni ori de câte ori este necesar.

Art.3
Convocarea şedinţelor de comisie se face telefonic, prin fax, sau în scris, cu cel puţin două zile înainte, cu indicare date, locului desfăşurării şi a ordinei de zi.
Şedinţele comisiei se ţin de regulă la sediul Consiliului local.
Şedinţele sunt statutare prin prezenţa majorităţii membrilor comisiei.
Hotărârile se pot adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul unor situaţii de balotaj votul preşedintelui comisiei este determinant.
Votul în comisie este de regulă deschis. Votul referitor la persoane este întotdeauna secret.

Art.4
La şedinţele comisiei vor participa reprezentanţi ai aparatului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata în funcţie de problematica discutată.
Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese verbale care se semnează de toţi membrii comisiei.
Pentru redactarea procesului verbal va fi asigurat un secretariat tehnic din cadrul Consiliului local.

Art.5
Obiectul activităţii comisiei este legat de problematica economico-financiară prin sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei locale.
Comisia îşi desfăşoară activitatea atât în şedinţe cât şi în cadrul unor colective de lucru constituite la nivelul Consiliului local pe baza unor tematici stabilite.

În realizarea obiectului său de activitate, comisia are următoarele atribuţii:

a)Iniţiază stgudii, prognoze orientative şi programe privind asigurarea condiţiilor necesare a dezvoltării spaţiului rural ,cu privire la îmbunătăţirea accesului la pieţe şi a competivităţii produselor agricole prelucrate , îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltare rurală precum şi dezvoltarea economiei rurale;
b) Iniţiază stgudii, prognoze orientative şi programe privind dezvoltarea resurselor umane prin calificarea şi recalificarea forţei de muncă, dezvoltarea spiritului antreprenorial, ameliorarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi a angajaţilor acestora la cerinţele unei economii de piaţã, asigurarea de oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi
c)Iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect asigurarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii;
d) Urmăreşte activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din oraşul Sovata;
e)Poate propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, a pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, conform legii;
f) Iniţiază propuneri motivată de înfiinţare a unor instituţii de binefacere de interes local şi instituie norme de funcţionare a acestora;
g) Analizează şi după caz, iniţiază , propune şi ia măsuri în vederea realizării protecţiei sociale, pe baza motivaţiilor rezultate din legislaţia în vigoare;
h)Avizează proiectele de hotărâri cu incidenţa asupra atribuţiilor specific ale comisiei;
i)Soluţionează împreună cu compartimentul de specialitate cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specific comisiei;
j) Urmăreşte realizarea anchetelor sociale efectuate în raza oraşului;
k)Comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local;
Art.6
Comisia poate hotărî, prin votul majorităţii membrilor prezenţi, ca la dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate şi reprezentanţi ai mass-media.
Comisia poate invita să participe la lucrările sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului , sau din alte domenii.


Art.7
Comisia desemnează, atunci când apreciază că este necesar, unul sau mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei, aceştia urmând a redacta conţinutul rapoartelor, referatelor, avizelor elaborate de comisie. Materialele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii şi părerea contrară, motivată, a celor prezenţi.

Art.8
Dacă în urma dezbaterii din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectelor de hotărâri supuse adoptării Consiliului local , preşedintele comisiei solicită supunerea proiectului spre examinare, într-o şedinţă ulterioare a comisiei şi în compartimentele de specialitate .

 

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester