Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

A Polgármesteri Hivatal szerződéses alkalmazottaira vonatkozó belső rendszabályzat

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞ SOVATA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI SOVATA
(elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii şi a Legii nr.477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice)
Prezentul Regulament Intern, a fost aprobat prin Dispoziţia nr.823/31.03.2008 a Primarului Oraşului Sovata şi afişat la sediul instituţiei începând cu data de 01.04.2008

DISPOZIŢII GENERALE

Regulamentul de ordine interioară constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta instituţiei, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui salariat, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al salariaţilor, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de raporturile de serviciu şi de natura contractului de muncă încheiat, (funcţionari publici sau personal contractual) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sovata.
Pentru personalul contractual se aplică prevederile Codului Muncii şi Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Codul de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual.
Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.
Obiectivele codului de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin:
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei publice şi al personalului contractual;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul contractual din administraţia publică, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.
Codul de conduită a personalului contractual reprezintă colecţia de norme interne ce reglementează conduita şi comportamentul personalului contractual în diferite împrejurări şi situaţii, completează şi armonizează prezentul regulament de ordine interioară.
Numirea personalului contractual în funcţii se face de către Primarul Oraşului Sovata cu respectarea condiţiilor impuse de Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaţiei în vigoare.
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru:
• funcţionarii publici indiferent de atribuţiile (de conducere sau de execuţie) pe care le îndeplinesc în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata;
• personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata;
Angajarea personalului contractual pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata se face prin concurs, în funcţie de nevoile concrete de personal şi în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.
Munca şi protecţia socială a muncii constituie drepturi consfinţite prin Constituţia României. Astfel dispoziţiile constituţionale (art.41) prevăd “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.”
Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de lucru al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediu de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.
Constituţia interzice munca forţată şi consacră dreptul la grevă al salariaţilor pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale.
Conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, “Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit”.
Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin autorităţilor locale.
Prin prezentul regulament specificăm sensul următoarelor noţiuni:
1. Compartimentul de muncă este serviciul sau biroul prevăzut în organigrama Primăriei, în care îşi desfăşoară activitatea un colectiv de salariaţi a Primariei, sub conducerea unui şef de serviciu/birou şi care are de îndeplinit sarcini de serviciu prevăzute în fişele posturilor şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
2. Salariat este persoana fizică cu care Primăria a încheiat un contract individual de muncă sau raport de serviciu, persoană căreia i s-au stabilit, prin fişa postului, atribuţii şi responsabilităţi în vederea realizarii sarcinilor de serviciu ce revin compartimentului de muncă din care face parte.
3. Contractul colectiv de muncă / Acord colectiv este contractul încheiat între Sindicatul Liber al Salariaţilor şi Primarul Oraşului Sovata, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, a Legii nr.130/1996, privind Contractul Colectiv de Muncă, republicată, a Legii nr.54/2003, Legea sindicatelor, şi a Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
4. Locul de muncă este locul/spaţiul în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit sarcinilor de serviciu ce le revin.
5. Primarul Oraşului Sovata este reprezentantul legal al Primăriei Oraşului Sovata, având calitatea de angajator, conform Codului Muncii.C U P R I N S:


Dispoziţii generale

Capitolul 1. Protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii
Capitolul 2. Respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei
forme de încălcare a demnităţii
Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile Primarului Oraşului Sovata şi ale
salariaţilor
Capitolul 4. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor
individuale ale salariaţilor
Capitolul 5. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii
Capitolul 6. Abateri disciplinare şi sancţiunile aplicabile
Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinară
Capitolul 8. Dispoziţii finale


Capitolul I - Protecţia, igiena şi securitatea în muncă a salariaţilor în cadrul unităţii


Art.1. - Consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă se obligă, prin măsurile pe care le dispun, să asigure securitatea si sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, fără a crea salariaţilor obligaţii financiare.
Instituţia publică are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.
a) angajatorul va asigura condiţiile necesare ca sarcinile de muncă şi activităţile corespunzătoare să fie organizate astfel încât exigenţele profesionale să corespundă capacităţii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor iar solicitarea profesională să fie în limitele normale.
Periodic se face o verificare a aptitudinilor profesionale şi personale ale salariaţilor cu funcţii de decizie cu atribuţii în interpretarea legilor în domeniul lor de activitate, cu atribuţii privind relaţiile cu cetăţenii, (inclusiv examen psihologic).
b) pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame lăuze sau care alăptează, angajatorul asigură condiţiile necesare transpunerii în fapte a măsurilor privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.
Art.2. - (1) Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
(2) Măsuri necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza normelor şi normativelor de protecţie a muncii, de către Serviciul Protecţie Civilă şi PSI, în colaborare cu şefii compartimentelor de muncă. (Fiecare compartiment de muncă va avea afişate la vedere reguli ce trebuie respectate privind securitatea şi sănătatea în muncă, reguli stabilite în funcţie de specificul activităţii fiecărui compartiment de muncă şi cu consultarea sindicatului.)
Art.3. - Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare (instructajul general realizat de către Serviciul Protecţie Civilă şi P.S.I.), periodic (de către şeful compartimentului de muncă) şi la schimbarea locului de muncă (de către şeful compartimentului de muncă unde salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea).
Art.4. - Salariaţii sunt obligaţi să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, să acorde primul ajutor în caz de accidente de muncă, celor accidentaţi.
Art.5. - Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.
Art.5¹. - Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea la cunoştinţa salariaţilor a acestora de către salariaţii cu atribuţii în acest sens constituie abatere şi se sancţionează disciplinar, patrimonial, contravenţional sau penal, după caz.
Art.5². - Angajatorul asigură măsurile necesare cu privire la respectarea dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 571/14.12.2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.


Capitolul II - Respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art.6. - În cadrul aparatului de specialitate al Primarului se asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorie socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia manifestată în următoarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de serviciu sau raportului de muncă;
b) stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
d) formarea, perfecţionarea şi promovarea profesională;
e) aplicarea măsurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta, în condiţiile legii.
Art.7. - (1) Activitatea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului se desfăşoară cu respectarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, a consensualităţii şi a bunei credinţe, respectării demnităţii şi conştiinţei fiecărui salariat, fără nici o discriminare.
(2) Un alt principiu care se aplică în aparatul de specialitate al Primarului este cel al libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze salariatul, în condiţiile legii.
(3) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului le sunt recunoscute tuturor salariaţilor dreptul la plată egală pentru muncă de valoarea egală şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, în limitele prevăzute de lege.


Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile Primarului Oraşului Sovata şi ale
salariaţilor

Art.8. – (1) În cadrul Contractului colectiv de muncă sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre cele două părţi contractante, prin negociere, aceste clauze regăsindu-se si în contractul individual de muncă al angajaţilor contractuali.
(2) Salariaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de lege.

A. DREPTURILE PRIMARULUI
Art.9. – Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata, primarul are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea compartimentelor/serviciilor din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, în condiţiile legii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în condiţiile legii;
c) să constate şi să sesizeze săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
f) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

B. OBLIGAŢIILE PRIMARULUI
Art.10. – Primarul Oraşului Sovata are următoarele obligaţii:
a) asigurarea desfăşurării activităţii în cadrul aparatului de specialitate al Primarului în condiţii de securitate, sănătate şi igienă, astfel încât să ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a personalului;
b) asigurarea spaţiului, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării normale a activităţii pentru fiecare persoană în parte;
c) organizarea timpului de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate şi de respectarea duratei normale a timpului de lucru şi de odihnă;
d) asigurarea respectării reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă precum şi orice alte drepturi legale cuvenite personalului;
e) asigurarea, cu prioritate a plăţii lunare a drepturilor băneşti cuvenite personalului (salarii, sporuri, indemnizaţii, stimulente, etc.), în cuantumurile, la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
f) asigurarea protecţiei personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă acesta în exercitarea atribuţiilor;
g) asigurarea condiţiilor necesare perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate al Primarului şi promovarea acestuia în raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute;
h) organizarea aparatului de specialitate şi stabilirea atribuţiilor specifice ale fiecărui post pe baza fişei postului;
i) eliberarea de legitimaţii de serviciu şi de ecusoane întregului personal;
j) asigurarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminării directe şi indirecte;
k) întărirea disciplinei la locul de muncă, prin efectuarea unui control permanent asupra activităţii personalului, luând măsurile prevăzute de lege, în caz de abateri;
l) asigurarea întocmirii evaluărilor anuale privind activitatea profesională a personalului;
m) acordarea tuturor drepturilor salariale conform actelor normative în vigoare, a repausului săptămânal şi concediul de odihnă plătit;
n) analizarea cu atenţie şi luarea în considerare a sugestiilor şi propunerilor făcute de angajaţi în vederea îmbunătăţirii muncii în toate compartimentele;
o) asigurarea întocmirii registrului general de evidenţă a salariaţilor şi registrului de evidenţa funcţionarilor publici cu operarea înregistrărilor prevăzute de lege.

C. DREPTURILE SALARIAŢILOR
Art.11. – a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de muncă şi ale mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

D. OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR
Art.12. - a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară, în Contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de Primăria Oraşului Sovata în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Capitolul IV - Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor
individuale ale salariaţilor

Art.13. – (1) Primarul ca reprezentant legal al Primăriei, asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
(2) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin registratura generală a Primăriei, de unde sunt preluate de Serviciul Relaţii cu Publicul şi prin dispoziţia Primarului, sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor de muncă cu atribuţii în domeniu, care au obligaţia de a prezenta pimarului, spre semnare, modul de rezolvare a petiţiilor salariaţilor şi să expedieze răspunsurile în termenele prevăzute de lege.
Art.14. - (1) Răspunsurile sunt semnate de şeful compartimentului de muncă, cel care a emis răspunsul şi de primar.
(2) Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau în considerare.
Art.15. - Salariaţii Primăriei nu pot primi direct petiţii spre rezolvare (de la cei care le întocmesc/adresează) ci numai prin registratura generală.
Art.16. - Eliberarea adeverinţelor tipizate, la solicitarea salariaţilor, care să ateste calitatea de angajat şi drepturile salariale ale solicitantului se face de către Serviciul Resurse Umane. Aceste adeverinţe se semnează de către şeful Serviciului Resurse Umane, şi se înmânează salariatului în cauză sau mandatarului angajatului îndreptăţit.
Art.17. - Salariaţii Primăriei au dreptul şi obligaţia de a formula propuneri privind creşterea eficienţei activităţii instituţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.
Art.18. - (1) Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la primar, cât şi la alte persoane cu funcţii de conducere, conform programelor de audienţă, în scopul rezolvării problemelor personale.
(2) Soluţiile şi modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audienţelor se comunică şi în scris celor care le-au formulat.
Art.19. - Persoanele străine (publicul) au acces la compartimentele de muncă, pentru solicitarea soluţionărilor adresate Primăriei, conform programului afişat la intrarea în sediul Primăriei.


Capitolul V. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii.
Art.20. - Pentru a asigura creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, salariaţii Primăriei Oraşului Sovata trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională:
a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) să apere în mod loial prestigiul Primăriei Oraşului Sovata, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;
c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei, cu politicile şi strategiile acesteia;
d) să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care Primăria este parte;
e) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
f) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva Primăriei, dacă nu au atribuţii în acest sens.
Art.21. - În relatiile cu salariaţii Primăriei Oraşului Sovata, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Art.22. – (1) Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine impartială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.
(2) În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict.
Art.23. – (1) Atât în cadrul Primăriei cât şi în deplasările în interes de serviciu salariaţii au obligaţia de a prezenta o conduită corespunzătoare, ţinuta decentă (haine curate, călcate, cu o notă de eleganţă simplă, fără a se afişa opulenţă sau indecenţă).
(2) În incita Primăriei fiecare angajat este obligat să poarte ecuson, la vedere (cu numele şi prenumele, funcţia, compartimentul de muncă).
Art.24. – (1) În procesul de luare a deciziilor salariaţii sunt obligaţi să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.
(2) Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.
Art.25. - În activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.
Art.26. - În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict de interese, aceştia îl vor anunţa imediat pe şeful compartimentului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea, care este obligat să ia măsurile de rigoare.

Capitolul VI - Abateri disciplinare şi sancţiunile aplicabile

Art.27. – (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art.28. - Constituie abatere disciplinară, spre exemplu, următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor (erori sau omisiuni repetate în activitatea curentă, nerespectarea în mod repetat a procedurilor de lucru stabilite prin comunicări, decizii şi hotărâri ale şefilor ierarhic superiori, inducerea în eroare a şefilor ierarhic superiori prin prezentarea unei fapte nereale ca fiind adevarată sau a unei fapte adevarate ca fiind falsă, etc.);
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întârziere, părăsirea locului de muncă fără aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activităţi în interes personal: soluţionarea unor probleme cu caracter personal, navigarea pe internet în interes personal, jocuri pe computer, alocarea unui interval de timp mai mare de o oră pe durata programului pentru pauză de masă, consumul cafelei şi tutunului, purtarea unor discuţii cu alţi angajaţi ai instituţiei sau cu alte persoane, în afara sarcinilor de serviciu, convorbiri telefonice prelungite în interes personal);
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.
Art.29. - (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
Art.30. - Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Art.31. - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(2) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata a obligaţiilor privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul, aşa cum au fost precizate în H.G. nr. 1723/2004, dă dreptul angajatorului să dispună măsuri de schimbare din funcţie şi/sau (după caz) de suspendare pe o perioadă determinată a Contractului individual de muncă (sau raportului de serviciu) ori de încetare a Contractului individual de muncă (raportului de serviciu) conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariaţi care, în activitatea lor în relaţia cu publicul, nu respectă aceste obligaţii.

Capitolul VII - Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art.32. - Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art.33. - (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii, avertismentul scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art.34. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3) din Codul Muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

Art.35. - (1) Orice salariat interesat poate sesiza conducătorul instituţiei cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. Termenul în care angajaţii pot contesta dispoziţiile cuprinse în Regulamentul intern este nelimitat. Contestaţia va fi adresaăa direct Primarului Oraşului Sovata, în scris, cu menţionarea expresă a dispoziţiilor contestate, a motivelor contestării şi a drepturilor considerate încălcate. Termenul de soluţionare şi comunicare a contestaţiilor este de maximum 30 de zile.
(2) În cazul în care salariatul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data comunicării modului de soluţionare sau de la expirarea termenului la care Primarul, în calitate de reprezentant al Primăriei, avea obligaţia să dea răspuns sesizării salariatului.
Art.36. - (1) Clauzele Contractului (Acordului) colectiv de muncă se stabilesc pe baza procedurii de negociere şi de încheiere a Contractului colectiv de muncă stabilit de lege.
(2) Contractul (Acordul) colectiv de muncă încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.
Art.37. - (1) Prevederile Contractului (Acordului) colectiv de muncă produc efecte pentru toţi angajatii Primăriei, indiferent de data angajării sau de calitatea de membru în sindicat.
(2) Sindicatul Liber al Salariaţilor din cadrul Primăriei Oraşului Sovata este abilitat să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Contractul colectiv de muncă aplicabil, Contractul individual de muncă şi Regulamentul intern.
Art.38. - (1) Salariaţii Primăriei Oraşului Sovata, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile, atribuţiile şi răspunderile pe care le incumba calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, în domeniul de desfăşurare a activităţii.
(2) Serviciul Buget-Contabilitate şi Resurse Umane va afişa prezentul Regulament intern la intrarea în sediul instituţiei, asigurându-se, sub semnatură, că toţi salariaţii au luat cunostinţă despre conţinutul său.
Art.39. - Regulamentul intern intră în vigoare de la data semnării şi afişării lui la sediul Primăriei Oraşului Sovata.


PRIMAR,                             SECRETAR,
PETER FERENC               DOMOKOS ANDRAS

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester