Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

A polgármester szakapparátusára vonatkozó rendszabályzat

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SOVATA

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. În conformitate cu prevederile art.121 din Constituţia României şi ale art.23 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.
Art.2. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin.(2), art.61 din Legea nr. 215/2001 republicată şi modificată, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
Art.3. În funcţie de specificul atribuţiilor, aparatul de specialitate este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii, care asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice locale, stabilite prin lege şi alte acte normative, precum şi cele ce decurg din propriile hotărâri. Structurile aparatului de specialitate au fiecare o competenţă proprie, rezultată fie direct din lege, fie din prezentul regulament, pe care o exercită realizând acte administrative pregătitoare şi operaţiuni tehnico-materiale.
Art.4. Organigrama, statul de funcţii, numărul de personal din aparatul de specialitate se aprobă conform legii, la propunerea primarului, prin hotărâre a Consiliului Local. Aparatul de specialitate al primarului se organizează în servicii, birouri şi compartimente, după cum urmează:

I.Compartimente subordonate Primarului:
1. Serviciul Economic care are doua compartimente subordonate:
1.1 Compartimentul Buget-Contabilitate şi Resurse Umane
1.2 Compartimentul Strategii, Programe de Finanţare şi Turism
2. Auditul intern
3. Compartimentul Investiţii şi Urmărirea Contractelor
4. Compartimentul Implementarea Proiectelor Finanţate din Fonduri Externe
5. Arhitect şef

II.Compartimente subordonate Viceprimarului:
1. Compartimentul de Urbanism, Amenajarea teritoriului
2. Compartimentul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură
3. Compartimentul Impozite, Taxe, Urmărire, Executare silită, Autorizări şi
Controlul Activităţii Economice
4. Compartimentul Administrativ, Autorizare, Monitorizare şi Control al
Activităţilor de Transport
5. Serviciul de Administrarea Domeniului public care are şase
compartimente subordonate:
5.1 Secţia de Salubritate Stradală
5.2 Secţia de Întreţinere a Drumurilor şi Străzilor
5.3 Secţia de Amenajare şi Întreţinerea Zonelor Verzi
5.4 Administrarea Bazelor Sportive
5.5 Administraţia Cimitirelor şi a Casei Funerare
5.6 Administraţia pieţelor
6. Creşa

III. Compartimente subordonate Secretarului:
1. Serviciul Relaţii Publice şi Administraţia publică locală care are trei
compartimente subordonate:
1.1 Compartimentul Relţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni
1.2 Compartimentul Juridic, Administraţia Publică,
EvidenţaDomeniului Public şi Privat, Rel. cu Asociţii de
Proprietari
1.3 Compartimentul Relaţii Internaţionale, cu ONG, Cultură şi Tineret, Arhivă
2. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu două
compartimente:
2.1 Oficiul de Stare civilă
2.2 Evidenţa Persoanelor
3. Serviciul Public de Asistenţă Socială cu trei compartimente:
3.1 Compartimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
3.2 Asistent Medical Comunitar
3.3 Asistenţa Personală a Pers. cu Handicap şi Vârstnice
4. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
5. SMURD
Art.5. Primarul oraşului Sovata răspunde de buna funcţionare al aparatului de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează.
Viceprimarul şi secretarul asigură conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul structurilor aparatului de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata precum şi dispoziţiile acestuia.
Art.6. Conducerea serviciilor de specialitate este asigurată prin şefii de servicii, care programează, organizează, coordonează şi controlează activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei şi fişei postului precum şi prezentului regulament.
Art.7. Aparatul de specialitate al primarului, cuprinde două categorii de personal, după cum urmează:
a) funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, completate cu prevederile legislaţiei muncii;
b) personalul angajat cu contract individual de muncă, care nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile exclusiv prevederile legislaţiei muncii.
Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate, li se vor
aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentului regulament.
Art.8. În scopul organizării aplicării legii şi a celorlalte acte normative, aparatul de specialitate al primarului oraşului Sovata, îndeplineşte următoarele atribuţii generale:
a) punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Oraşului Sovata şi a dispoziţiilor emise de primarul oraşului;
b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii precum şi asigurarea avizării acestora;
c) elaborarea proiectelor, studiilor, programelor, prognozelor, rapoartelor şi altor documente pe care se fundamentează procesul decizional din cadrul Consiliului Local;
d) realizează activităţi, în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile emise de primar;
f) răspunde în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, pentru întreaga activitate desfăşurată.
Detalierea atribuţiilor pentru fiecare structură din cadrul aparatului de specialitate, este redată în capitolul II al prezentului regulament, iar individualizarea atribuţiilor pentru fiecare funcţionar public ori salariat, se regăseşte în fişa postului.

CAPITOLUL II.
ATRIBUŢIILE SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE

I .Compartimente subordonate Primarului:

Primarul îndeplineşte atribuţiile conferite de art.63 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată şi modificată.

1. Serviciul Economic

Serviciul Economic este componenta aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata, prin intermediul căreia se analizează şi propun măsuri pentru: serviciile publice subordonate în domeniile buget, finanţe, organizare, contabilitate, administrarea patrimoniului. Controlează şi ia măsuri în domeniul gestionării patrimoniului public şi privat al serviciilor publice locale, în activitatea de turism. Elaborează programe şi prognoze de dezvoltare regională şi locală, asigură fundamentarea şi implementarea proiectelor din fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea oraşului. Promovează programe de finanţare internaţională, îndeplinind sarcinile specifice Unităţilor de Implementare ale unor proiecte, pe domeniul specific de activitate.
Activitatea Serviciuului Economice este condus de un şef serviciu şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control al primarului. Aceasta are următoarea structură funcţională:
1.1 Compartimentul Buget-Contabilitate şi Resurse Umane
1.2 Compartimentul Strategii, Programe de Finanţare şi Turism
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, serviciul colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale.

1.1 Compartimentul Buget-Contabilitate şi Resurse Umane
Buget – Contabilitate:

1. Realizează evidenţa contabilă la nivelul Primăriei Oraşului Sovata în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe următoarele acţiuni:
2. Contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
3. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar - contabilitatea sintetică a valorilor materiale ţinând valoric cu ajutorul conturilor sintetice, contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar ţinând cantitativ şi valoric;
4. Contabilitatea mijloacelor băneşti;
5. Contabilitatea deconturilor;
6. Contabilitatea cheltuielilor – s-a organizat pe clasificaţia bugetară (capitole, articole,paragrafe, alineate);
7. Aplicarea măsurilor necesare şi soluţiilor legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a bugetului local;
8. Efectuarea virărilor de credite şi soluţii pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară;
9. Realizarea măsurilor necesare pentru actualizarea evidenţei, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al oraşului;
10. Întocmirea şi valorificarea documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
11. Colaborare cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
12. Organizarea efectuării inventarierii anuale ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin municipiului şi administrarea corespunzătoare a acestora;
13. Întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale, centralizarea acestora împreună cu instituţiile publice din subordine;
14. Ţinerea evidenţei a gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor deîntreţinere;
15. Plata prin casierie a drepturilor băneşti cuvenite consilierilor din Consiliul local şi a persoanelor asistate social;
16. Urmăreşte şi verifică activitatea financiar-contabilă la unităţile extrabugetare şi autofinanţate din subordinea Consiliului local;
17. Urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează lunar şefii ierarhici;
18. Participă la fundamentarea şi întocmirea anuală, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al oraşului Sovata, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local , în vederea aprobării bugetului anual;
19. Asigură şi răspunde de respectarea termenelor şi procedurilor legale de elaborare şi adoptare a bugetului local, antrenând toate compartimentele funcţionale care colaborează la finalizarea proiectului şi adoptarea bugetului.
20. Realizează dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local;
21. Urmăreşte permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;
22. Întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului local , prin şefii ierarhici;
23. Face propuneri de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local, prin şefii ierarhici;
24. Realizează studiile necesare şi supune aprobării Consiliului local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare şi rambursare a acestora;
25. Prezintă şefilor ierarhici, anual sau ori de câte ori se impune, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a oraşului;
26. Întocmeşte lunar contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
27. Asigură persoane specializate pentru comisiile de specialitate;
28. Urmăreşte execuţia bugetului şi rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar în condiţii de echilibru bugetar;
29. Ţin întreaga evidenţă contabilă la nivelul autorităţilor publice ale, în onformitate cu prevederile legale în vigoare;
30. Organizează în condiţiile legii, evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere;
31. Verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor de evidenţă tehnică şi operativă în gestiunea proprie şi a unităţilor subordonate, interpretează şi prezintă datele cu privire la evoluţia plăţilor şi încasărilor;
32. Asigură funcţionarea controlului financiar intern de gestiune asupra gestiunilor proprii, a gestiunilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local.
33. Asigură pe baza documentaţiei tehnico-economice prezentate, fondurile necesare pentru buna funcţionare a unităţilor subordonate din domeniul învăţământului, asistenţei sociale, cultură, sănătate.
34. Participă la întocmirea dărilor de seamă trimestriale şi anuale.
35. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţilor executive, eliberări de valori materiale şi pentru alte operaţiuni specifice.
36. Organizează activitatea privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata chetuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata.
37. Participă la şedinţele comisiilor de specilalitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora.
38. Colaborează cu toate serviciile, birourile din cadrul instituţiei.

Resurse Umane:

39. Gestionează fişele de evaluare a postului din aparatul de specialite;
40. Întocmeşte documentaţia necesară determinării drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, în vederea achitării lor;
41. Asigură baza de date privind calculul salariilor angajaţilor Primăriei oraşului Sovata, pe baza fişelor de pontaj;
42. Întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile consilierilor locali, pe baza listei de prezenţă întocmită de serviciul relaţii cu publicul, administraţia publică şi juridic;
43. Întocmeşte, la fiecare modificare de salarii, statele de plată pentru diferenţele de salarii;
44. Întocmeşte lista de plată a premiilor acordate în cursul anului, la propunerea şefilor de compartimente şi cu aprobarea conducerii;
45. Creează baze de date privind funcţionarii publici din instituţie, operează modificările intervenite şi le comunică Agenţiei naţionale a funcţionarilor publici potrivit prevederilor Statutului funcţionarilor publici;
46. Ţine evidenţa personalului a cărui încadrare se face de către primar, inclusiv însoţitorilor persoanelor cu handicap, pentru care calculează efectiv drepturile salariale;
47. Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de personal, a cărţilor de muncă, pe care le păstrează, consemnând cronologic toate modificările intervenite în activitatea şi salarizarea personalului;
48. Întocmeşte şi asigură eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor privind salariaţii ţinuţi în evidenţă;
49. Elaborează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă şi concediilor suplimentare, reprogramarea acestora, supune spre aprobarea primarului programul unitar anual privind efectuarea concediilor de odihnă;
50. Ţine evidenţa, eliberează notele de plecare şi urmăreşte efectuarea concediului de odihnă de către aceştia, cu respectarea dispoziţiilor legale. Compartimentele funcţionale vor ţine, la rândul lor, evidenţa proprie referitoare la efectuarea concediilor salariaţilor lor, pe care o vor confrunta periodic, cu aceea existentă la acest serviciu;
51. Ţine evidenţa şi a concediilor medicale, concediilor fără plată şi alte concedii;
52. Elaborează documentaţia în vederea constituirii fondului de premiere potrivit legii precum şi a premiilor individuale şi anuale, în limita economiei la fondul de salarii, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, la propunerea directorilor şi a şefilor de compartimente (pe baza fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale) şi cu aprobarea conducerii;
53. Verifică zilnic condica de prezenţă şi centralizează pontajele lunare întocmite de către şefii de serviciu şi de birouri;
54. Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă, concedii de odihnă, concedii de boală, recuperări, concedii fără plată, etc.
55. Asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu şi a celor date împuterniciţilor primarului;
56. Operează pe calculator programe specifice domeniului de activitate;
57. Pentru implementarea corectă şi unitară a legislaţiei din domeniul său de activitate, colaborează cu specialişti din cadrul Ministerului Muncii Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Prefecturii judeţului Mureş precum şi cu alte instituţii.
58. Execută prevederile hotărârilor Consiliului local;
59. Întocmeşte la fiecare modificare de salarii, statel de funcţii pentru aparatul Consiliului local şi pentru salariaţii unităţilor direct subordonate;
60. Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul din aparatul propriu şi al serviciilor publice aparţinătoare;
61. Asigură centralizarea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a aparatului propriu şi le propune aprobării Consiliului local, urmărind aplicarea lor;
62. Întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale, trimestriale şi anuale privind fondurile de salarii, veniturile realizate, efectivul de personal, efectivul de timp de lucru, precum şi alte situaţii şi raportări legate de activitatea de personal şi salarizare şi le predă la termenele stabilite;
63. Urmăreşte justa aplicare a prevederilor legale privind salarizarea, asigurând sprijin şi îndrumare, în această privinţă, şi unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului local;
64. Primeşte sesizările, ia declaraţiile, întocmeşte notele de cercetare şi referatele privind salariaţii care săvârşesc abateri, le supune soluţionării în conformitate cu prevederile legale şi a Regulamentului de ordine interioară şi ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare;
65. Întocmeşte lucrările privind trecerea în trepte şi grade profesionale superioare, promovarea în gradaţii;
66. Organizează şi ţine evidenţa necesarului de cadre pentru calificare, recalificare sau specializare;
67. Urmăreşte şi ţine evidenţa calităţii muncii şi aprecierii activităţii salariaţilor şi întocmirea din timp a calificativelor anuale;
68. Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor ale căror cărţi de muncă sunt în evidenţa sa;
69. Ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, care se întocmesc de şefii de compartimente respective, în luna ianuarie a fiecărui an, în vederea obţinerii aprobării de către primar, pe baza cărora se stabilesc salariile şi indemnizaţiile de conducere pentru anul în curs;
70. Asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu şi a celor date împuterniciţilor primarului;
71. Ţine evidenţa fişelor posturilor pe direcţii şi compartimente funcţionale, întocmite de directori şi şefii de compartimente respectivi;
72. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
73. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Judeţean sau încredinţate de Consiliul local, de către primar sau de şefii ierarhici.
74. Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea şi salarizarea personalului pe funcţii, categorii, clase, grade profesionale al aparatului de specialitate şi al personalului de conducere din cadrul instituţiei.
75. În colaborare cu şefii serviciilor şi conducerea instituţiei întocmeşte documente necesare elaborării proiectelor de hotărâri, privind Organigrama şi Statul de funcţii.
76. Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din cadrul aparatului de specialitate şi urmăreşte efectuarea acestora în perioadele stabilite.
77. Întocmeşte dosare profesionale ale funcţionarilor publici şi le înaintează ANFP.
78. În vederea asigurării unei bune conlucrări între compartimente emite note de serviciu, aprobate de către primar.
79. Controlează respectarea disciplinei muncii, realizează anchete administrative în colaborare cu alte compertimente privind abaterile săvârşite de angajaţii instituţiei.

1.2 Compartimentul Strategii, Programe de Finanţare şi Turism

1. Identifică, elaborează şi promovează, strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economică şi socială a localităţii;
2. Participă la realizarea Planului Regional de Dezvoltare;
3. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru elaborarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare proprii;
4. Analizează şi încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare componentă a programului de dezvoltare a judeţului şi le supune aprobării Consiliului local;
5. Concepe şi redactează documentaţiile necesare solicitării de finanţare pentru proiectele proprii ale Consiliului local;
6. Asigură asistenţă tehnică organizaţiilor în acţiunea de întocmire a cererilor de finanţare pentru diferite proiecte de dezvoltare proprii;
7. Susţine relaţii de parteneriat cu toţi factorii de promovare economică şi socială a judeţului, persoane fizice, juridice sau alte instituţii;
8. Identifică surse şi programe de finanţare interne şi externe pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale Consiliului local sau la cerere, a proiectelor consiliilor locale şi instituţiilor publice subordonate;
9. Asigură relaţiile informaţionale şi de consultanţă cu ministerele de resort şi alte structuri guvernamentale responsabile de gestionarea fondurilor nerambursabile externe şi interne;
10. Supune aprobării Consiliului Local strategiile şi programele de dezvoltare proprii;
11. Propune priorităţile şi urgenţele legate de elaborarea şi implementarea strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu şi lung;
12. Coordonează implementarea proiectelor cu finanţare externă sau naţională;
13. Colaborează cu celelalte servicii de specialitate al primarului în supravegherea lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în derulare;
14. Asigură monitorizarea implementării proiectelor aflate în derulare şi raportarea către autorităţile contractante;
15. Asigură cooperarea între partenerii unor proiecte şi urmăreşte finalizarea acestora;
16. Întocmeşte rapoarte referitoare la stadiul implementării proiectelor în cadrul programelor cu finanţare externă şi programelor guvernamentale;
17. Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice – private şi parteneriate publice –publice;
18. Colaborează cu instituţiile subordonate în stabilirea măsurilor comune referitoare la derularea programelor de finanţare;
19. Colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al prmarului în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
20. Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate;
21. Operează pe calculator programele proprii specifice domeniului său de activitate;
22. Întocmeşte proiecte de hotărâri specifice domeniului de activitate şi le supune aprobării Consiliului local;
23. Se implică în pregătirea structurilor la nivel local în vederea creşterii capacităţii de implementare a legislaţiei în conformitate cu acquis-ul comunitar şi a creşterii capacităţii administrative pentru gestionarea fondurilor de structurale;
24. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare precum şi în hotărârile Consiliului local;
25. Efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă;
26. Asigură legătura permanentă între Primăria Oraşului Sovata, unităţile subordonate şi ONG-uri pe probleme de proiecte de finanţare comune;
27. Urmăreşte şi participă la acţiunile Asociaţiei Oraşelor din România;
28. Asigură relaţiile cu mass-media, prin comunicate, anunţuri şi conferinţe;
29. Informează zilnic primarul şi viceprimarul cu problemele ridicate de mass- media, a căror rezolvare este de competenţa Consiliului local sau a Primăriei, spre a dispune măsuri în consecinţă;
30. Organizează conferinţe de presă ale primarului, viceprimarului sau ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local, asistând aceste conferinţe, emite comunicate de presă pe baza precizărilor primarului sau Consiliului local, ori de câte ori este nevoie;
31. Elaborează strategii de presă pentru promovarea unor acţiuni de interes cetăţenesc;
32. Organizează întâlniri radiotelevizate ale reprezentanţilor Primăriei, Consiliului local;
33. Culege date şi informaţii din domeniul de activitate al Consiliului local şi al Primăriei pe care le redactează şi le scrie în publicaţia locală destinată informării publicului despre activităţile acestor autorităţi;
34. Negociază şi încheie contractele de colaborare cu mass-media şi asigură cooperarea cu mijloace de informare mass-media, pentru explicarea Hotărârilor Consiliului local, a dispoziţiilor primarului, cât şi pentru a asigura transparenţa, privind activitatea autorităţii deliberative şi a autorităţii executive la nivel local;
35. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acţiunilor de relaţii interne, internaţionale, cu mass-media şi pentru redactarea publicaţiilor;
36. Asigură organizarea şi pregătirea conferinţelor, seminarelor şi diverselor întâlniri aprobate de Consiliului local şi Primărie şi urmăreşte buna lor desfăşurare;
37. Organizează diverse conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate în domeniul social şi economic şi asigurarea unui sprijin logistic financiar şi material pentru realizarea acestor proiecte;
38. Organizează şi coordonează acţiunile de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local;
39. Ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile organizaţiilor interne şi internaţionale care colaborează cu Primăria şi participă la acţiunile de obţinere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse;
40. Constituie bancă de date cu informaţii utile pentru Primărie;
41. Asigură transmiterea corespondenţei şi răspunsurile la diverşi destinatari din ţară şi străinătate;
42. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate în presa locală;
43. Selectează materialele ce urmează a fi publicate, în raport de importanţa şi utilitatea lor legată de necesitatea informării populaţiei;
44. Redactează materialele prezentate de către compartimentele funcţionale, dându-le forma care să permită publicarea lor;
45. Se îngrijeşte de tipărirea publicaţiei proprii şi distribuirea acesteia;
46. Monitorizează presa locală;
47. Întocmeşte proiectul contractului de editare a publicaţiei;
48. Trasnsmite comunicate de presă şi radio-TV prin reţeaua locală în problemele ce interesează populaţia sau ca drept de replică la diverse comunicate sau acuzaţii nefondate;
49. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului sau primite de la şefi ierarhici;
50. Asigură informarea turiştilor care tranzitează judeţul Mureş şi oraşul Sovata asupra potenţialului turistic al judeţului în spaţiul destinat acestei activităţi;
51.Inventariază principalele resurse turistice ale localităţii;
51. Verifică documentaţiile pentru obţinerea certificatului de patrimoniu turistic şi a celor de staţiune turistică sau parc turistic conform legislaţiei în vigoare;
52. Realizează, întreţine şi difuzează prin intermediul Internetului baza de date turistice pentru o mai bună informare a persoanelor care doresc să viziteze sau să cunoască oraşul Sovata;
53. Participă la cursuri de formare în turism;
54. Desfăşoară acţiuni de autorizare şi control împreună cu inspectorul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi sprijină din punct de vedere logistic activitatea de omologare, marcare a traseelor turistice montane;
55. Asigură furnizarea informaţiilor legate de potenţialul turistic al localităţii ministerului şi organizaţiilor de specialitate;
56. Editează şi distribuie materiale promoţionale cu caracter informativ din domeniul turismului pe suport scris, CD sau audio-video;
57. Asigură servicii de consultanţă de specialitate în domeniul turismului şi agroturismului;
58. Iniţiază unele acţiuni de promovare a valorilor localităţii prin expoziţii, târguri, spectacole, manifestări culturale, în colaborare cu alte instituţii, asociaţii, fundaţii din domeniul turistic şi cultural;
59. Colaborează cu alte instituţii şi autorităţi publice la înfiinţarea de reţele sau puncte de informare turistică pe raza judeţului;
60. Elaborează proiecte de hotărâri specifice domeniului de activitate;
61. Efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă;
62. Îndeplineşte orice alte sarcini date de către primar.

2. AUDIT INTERN

1. Întocmeşte şi supune spre aprobare primarului planul anual de audit intern care va cuprinde atât activităţile desfăşurate de primărie şi instituţiile subordonate cât şi activităţile persoanelor fizice şi juridice care utilizează fonduri publice în baza unei finanţări din bugetul Consiliului Local .
2. Certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară a Consiliului Local.
3. Solicită documentele necesare certificării bilanţului contabil şi contul de execuţie bugetară (bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară, actele de gestiune şi financiare, evidenţele contabile şi orice document justificativ).
4. Organizează şi conduce evidenţa certificării bilanţurilor, înfiinţează şi operează acestea în registrul special.
5. Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică erorile, risipa, gestiunea frauduloasă şi defectuoasă.
6. Propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor;
7. Supraveghează regularitatea sistemului de fundamentare a deciziei, planificarea, programarea, organizarea, coordonarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor.
8. Evaluează economicitatea eficienţei, eficacităţii cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanţat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite.
9. Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte ori unor operaţiuni şi propune măsuri pentru diminuarea riscurilor.
10. Solicită de la primar ordin de serviciu pentru activităţile pe care le auditează.
11. Propune primarului când este cazul contractarea externă de serviciu de expertiză sau consultanţă.
12. Întocmeşte raportul de audit intern pentru fiecare activitate auditată care va trebui să cuprindă modul de desfăşurare al auditului, constatările făcute, concluzii şi recomandări. Trebuie să fie prezentate şi punctele de vedere ale persoanelor implicate în activitatea auditată în special a acelora cu care se
13. Semnalează deficienţe şi care pot fi afectate de măsurile recomandate în raportul de audit.
14. Raportul de audit intern va fi însoţit de întreaga documentaţie care să susţină recomandările, constatările şi concluziile.
15. Ţine evidenţele, rapoartele de audit în termen legal şi le arhivează conform normelor legale.
16. Colaborează pentru realizarea sarcinilor cu compartimentele de audit din cadrul Administraţiei Financiare Târgu-Mureş, DGFPCFS Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş.
17. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea şi buna desfăşurare a activităţii compartimentului.
18. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
19. Asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale şi în termenele stabilite.
20. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau prin alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului local ori dispoziţii ale primarului sau primite de la Consiliul local sau primar.

3. COMPARTIMENTUL INVESTIŢII ŞI URMĂRIREA CONTACTELOR

Activitatea Compartimentului de Investiţii şi urmărira contractelor se desfăşoară în conformitate cu actele normative care reglementează atribuţiile specifice, după cum urmează:
1. Asigură şi răspunde de realizarea obiectelor de activitate.
2. Participă la elaborarea strategiei şi a politicii primăriei în domeniul său de activitate.
3. Participă la realizarea proiectelor lansate la nivelul primăriei.
4. Asigură încadrarea tuturor activităţilor desfăşurate în legislaţia şi normativele naţionale, locale şi interne ale primăriei, precum şi a reglementărilor internaţionale când este cazul.
5. Răspunde de managementul şi organizarea activităţilor desfăşurate.
6. Pregătirea investiţiilor:
7. Solicită şi urmăreşte elaborarea de către direcţii şi servicii a temelor de proiectare, organizează procedura de adjudecare a contractelor de proiectare, comandă elaborarea Studiilor de prefezabilitate, încheie contractele de proiectare cu unităţile specializate, administrează aceste contracte, urmăreşte
elaborarea şi recepţionează aceste documentaţii, verifică şi acceptă documentele de plată pentru aceste proiecte, urmăreşte decontarea cheltuielilor de proiectare.
8. Supune avizării Consiliului tehnico-economic studiile de prefezabilitate primite, le supune spre aprobare Consiliului local, urmăreşte primirea acestor aprobări.
9. Elaborează documentele licitaţiei, organizează şi participă în comisiile de licitaţie pentru adjudecarea şi elaborarea ofertelor;
10. Analizează şi acceptă actele adiţionale cu modificări de teme, termen şi tarif, verifică şi recepţionează documentaţiile, verifică şi acceptă documentele de plată pentru aceste operaţii, urmăreşte decontarea cheltuilelilor aferente acestor operaţiuni;
11. Se îngrijeşte de obţinerea la termen a avizelor care sunt în sarcina beneficiarului de investiţii, după cum urmează:
- avizul Consilului tehnico - economic al Primăriei;
- certificatul de urbanism, şi autorizaţia de construcţie cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic;
- alte avize de specialitate stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;
12. Supune spre aprobare Studiul de fezabilitate Consiliului local, urmăreşte primirea acestor aprobări.
13. Comandă, contractează elaborarea Proiectelor tehnice a Documentaţiilor comerciale şi de licitaţie, respectiv a Detaliilor de execuţie;
14. Se îngrijeşte de obţinerea confirmărilor verificatorilor de proiecte atestaţi pentru proiectele tehnice elaborate.
15. Obţine autorizaţiile de construcţie;
16. Organizează şi participă la licitaţiile de adjudecare a execuţiei investiţiilor publice;
17. Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului local listele de investiţii pe care le reactualizează ori de câte ori este necesar;
18. Urmărirea realizării investiţiilor şi punerea în funcţiune a acestora:
19. Răspunde de realizarea şi punerea în funcţiune la termenele planificate a investiţiilor şi de realizare a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi.
20. Efectuează analize periodice cu unităţile de construcţii, proiectanţii şi ceilalţi factori interesaţi despre modul de realizare a programului de investiţii, a punerii în funcţiune a capacităţilor la termenele prevăzute.
21. Urmăreşte respectarea tuturor condiţiilor din avizele primite.
22. Predă la executanţi documentaţiile de execuţie conform graficului anexă la contractul de antrepriză generală.
23. Întocmeşte dările de seamă statistice.
24. Urmăreşte organizarea şi deschiderea la timp a şantierelor şi predă amplasamentul conform contractului încheiat cu executantul;
25. Prin diriginţii de şantier organizează şi asigură supravegherea tehnică a realizării obiectivelor de investiţii pe faze, în conformitate cu proiectele de execuţie şi semnalează priectantului abaterile constatate, asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi consemnează în procese verbale împreună cu executantul, calitatea lucrărilor de fundaţii, a structurii de rezistenţă, precum şi a oricăror lucrări care devin ascunse.
26. Urmăreşte efectuarea probelor tehnologice şi atingerea parametrilor de funcţionare, precum şi realizarea capacităţilor conform documentaţiilor aprobate.
27. Ţine electronic evidenţa fizică şi valorică a executării lucrărilor de investiţii;
28. Analizează, verifică şi acceptă spre decontare situaţiile de lucrări lunare prezentate de constructor, verifică lucrările suplimentare (NCS) precum şi a lucrărilor de renunţare, dacă este cazul;
29. Răspunde de întocmirea prin diriginţii de şantier a inventarelor lucrărilor în curs de execuţie;
30. Răspunde de recepţia obiectelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect;
31. Urmăreşte executarea unor lucrări ce cad în competenţa constructorului în perioada de garanţie sau conform măsurilor stabilite după recepţie;
32. Întocmeşte prin diriginţii de şantier "Cartea tehnică a construcţiei", o predă direcţiilor beneficiare de lucrări şi altor organe prevăzute de lege;
33. Notifică refacerea sau remedierea lucrărilor executate calitativ necorespunzător de unitatea de construcţii montaj;
34. Sesizează proiectantul despre abaterile de la proiect din timpul execuţiei.
35. Participă la controlul efectuat de proiectant şi Inspectoratul de stat în construcţii asupra calităţii construcţiilor.
36. Colaborează cu toate organele de control pe linie financiară.
37. Răspunde de acceptarea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare cantitativ şi calitativ.
38. Face demersuri pentru obţinerea autorizaţiilor de subtraversări sau supratraversări a liniilor C.F., pârâuri, drumuri, etc.
39. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în reţeaua informatică a datelor ce decurg din domeniul investiţiilor.
40. Oficiul exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.
41. Ţine evidenţa contractelor şi le inregistrează;
42. Desfăşoară corespondenţă cu terţii;
43. Urmăreşte derularea contractelor pe stadii de realizare pe baza proceselor-verbale de recepţie şi a situaţiilor de lucrări verificate serviciile de specialitate şi ia măsurile necesare in cazul apariţiei oricăror desfuncţionalităţi;
44. Colaborează cu terţele persoane implicate in contractele incheiate cu Primăria;
45. Realizează şi urmăreşte cheltuielile de investiţii conform bugetului cu intreaga documentaţie ce necesită acest lucru;
46. În baza propunerilor întocmeşte Planul anual de achiziţii şi supune spre aprobarea Consiliului Local;
47. Întocmeşte calendarul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică;
48. Ţine evidenţa garanţiilor bancare de bună execuţie;
49. Ţine evidenţa garanţiilor de participare la licitaţie şi urmăreşte returnarea lor celor care au participat la licitaţie, prin depunerea la Serviciul Economic a unor referate în vederea returnării acestor sume ;
50. Asigură în termen util întocmirea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice prioritare a căror desfăşurare este aprobată prin lista de investiţii şi propune aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de către Consiliul Local;
51. Participă împreună cu unităţile de proiectare şi de construcţii la definitivarea graficelor de eşalonare a investiţiei înclusiv graficului de livrare a utilajelor pentru obiective de investiţii în funcţie de programele anuale;
52. Estimează valoarea contractului de achiziţie publică şi selectează procedura aplicată pentru atribuirea a acestuia;
53. Transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României precum şi pe SEAP a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică;
54. Transmite invitaţiile de participare, comunicările privind rezultatul aplicării procedurii şi răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi;
55. Întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor de achiziţie publică pentru toate contractele atribuite;
56. Răspunde de elaborarea contractelor de achiziţie publică şi ţine evidenţa electronică a derulării acestor contracte;
57. La terminarea lucrărilor în baza Cărţii tehnice de construcţie întocmeşte documentaţia necesară în vederea luării în evidenţa domeniului public sau privat al oraşului, şi predă compartimentului de specialitate.

4. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EXTERNE

Acest compartiment funcţionează în perioada implementării proiectului „DRUMUL SĂRII SOVATA” proiect din cadrul:
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
 AXA PRIORITARĂ 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI
 DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.2 – CREAREA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI CREŞTERII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE

Proiectul Drumul Sării este menit să devină cel mai important şi cel mai complex proiect de dezvoltare turistică care s-a făcut în România, după 1989. Această importanţă şi complexitate va deriva din funcţiile multiple pe care îşi asumă din cadrul natural extrem de sensibil şi din obiectivele formulate de către achizitori.
Principalele obiective care vor fi îndeplinite de proiect prin realizare sunt următoarele:
- degrevarea de mase de turişti a Lacului Ursu, pentru a asigura principiul funcţionalităţii optime şi a integrării armonioase.
- asigurarea serviciilor şi activităţilor de agrement pentru perioadele de extrasezon, mai ales pentru toamnă şi primăvară, dar şi pentru sezonul hivernal.
Principala caracteristică a dezvoltărilor din zona Lacului Ursu este integrarea acestuia într-un parc ecoturistic cu accent deosebit pe caracterul ecologic şi natural al atracţiilor, dar şi cu diferite elemente de agrement activ, precum băi, plimbări, trasee de ciclism.
Cel mai important element al parcului va fi cel axat pe cunoaşterea naturii, al rarităţilor din arboretele pe sărături şi al fenomenelor din natură, prin traseele ecoturistice marcate şi dotate cu diferite elemente de informare şi obiective de infrastructură.
Proiectul va încerca să realizeze asemenea investiţii care se decongestioneze ştrandul de pe Lacul Ursu prin atragerea spre alte servicii şi activităţi de ştrand şi de agrement a turiştilor.
Investiţiile din parcul denumit „Drumul Sării” vor purta un puternic caracter ecologic în ce priveşte materialele folosite, metodele de construcţie, aspectul şi forma lor, efectul lor asupra mediului natural, indiferent dacă este vorba despre un simplu traseu eco-didactic sau un ştrand într-una din lacurile sărate. Elementele de profil şi de imagine ale parcului sunt detailate în lucrările proiectului integrat „Drumul Sării”, denumite Concepţia de profil şi Planul de marketing.
Astfel, parcul proiectat va fi unic în toată ţara, fiind primul parc special amenajat cu scop ecologic şi ecodidactic - recreativ. Printr-o organizare mai eficientă şi mai sigură parcul va putea primi mai mulţi vizitatori fără a crea senzaţia supraaglomerării care ar putea conduce la prăbuşirea acestuia din punct de vedere al pieţei şi din punct de vedere ecologic.
Însumând, se previzionează formarea unui parc natural, care se bazează pe valorile naturale şi fenomenele naturale care se produc aici, orientează atenţia turistului în aceste direcţii: cel al sării, cel al vieţii în aceste condiţii câteodată neprietenoase şi cel al apei, scăldatului şi experienţei contactului cu apa în diferite forme.
Cum reiese din aspectele enumerate de mai sus investiţia în „Drumul Sării”
contribuie întru mod specific la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 5, domeniului major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.

5. ARHITECT ŞEF

Arhitectul şef asigură coordonarea la nivel local a activităţilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. Arhitectul şef îşi realizează atribuţiile prin următoarele domenii:
1. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită.
2. Prezintă la cererea Consiliului local şi a primarului rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajarea teritoriului.
3. Informează Consiliul local şi primarul despre măsurile ce trebuiesc luate pentru materializarea proiectelor de urbanism.
4. Face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii.
5. Semnează Certificate de urbanism, Autorizaţii de construire şi Autorizaţii de demolare.
6. Aprobă planurile semestriale de control şi disciplină în construcţii.
7. Urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor semestriale aprobate.
8. Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară.
9. Aprobă propunerile pentru participarea la cursurile de perfecţionare a subordonaţilor.
10. Susţine Proiectele de hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări.
11. Participă la şedinţele Consiliului local municipal unde prezintă materialele legate de domeniul de activitate al serviciului.
12. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului;

II.Compartimente subordonate Viceprimarului:

Activitatea viceprimarului se desfăşoară având la bază atribuţiile stabilite prin dispoziţiile art.57 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată şi modificată.

1. COMPARTIMENTUL DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Compartimentul de urbanism, amenajarea teritoriului realizează atribuţiile prin următoarele domenii: Avizare, autorizări şi control, amenajarea teritoriului şi urbanism.
1. Asigurarea întocmirii planului urbanistic general (PUG), a planurilor urbanistice zonale (PUZ) şi a planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
2. Verificarea conţinutului planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare şi aprobare ţinând seama de: teritoriul din care face parte terenul studiat, amplasamentul in cadrul zonei şi vecinătaţile terenului, actul de proprietate şi servituţile terenului (in cazul în care există);
3. Supunerea spre avizare Comisiei de specialitate a Consiliului local a planurilor urbanistice de detaliu, a planurilor zonale şi a planului urbanistic general;
4. Pregătirea documentaţiilor necesare pentru aprobarea planurilor urbanistice menţionate mai sus, de către Consiliul Local;
5. Solicită avizul Consiliului judeţean (arhitectului şef) a proiectelor de certificate de urbanism şi autorizaţii de constriure pentru lucrări altele decât case de locuit, case de vacanţă, anexe gospodăreşti, împrejmuiri, branşamente utilităţi tehnico-edilitare.
6. Asigurarea respectării prevederilor din autorizaţii şi a proiectelor de execuţie anexă la autorizaţii, în cazul lucrărilor de construcţie a caselor de locuit şi case de vacanţă, a anexelor gospodăreşti, a gardurilor împrejmuitoare acestora, de modificare interioară a apartamentelor, de amenajare a spaţiilor comerciale, de pe raza localităţii;
7. Verificarea pe teren a stadiului de execuţie al lucrărilor enunţate mai sus şi urmăreşte respectarea prevederilor din documentaţiile şi avizele aferente autorizaţiilor eliberate, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 50/1991 modificat si republicat, şi Legea nr.125/1996;
8. Verificarea respectării termenelor de execuţie a construcţiilor amplasate în zonele susmenţionate pentru care sunt emise autorizaţii de construire;
9. Depistarea pe teren, pe raza localităţii a construcţiilor definitive sau provizorii, executate fără autorizaţie de construire, stabileşte măsurile de sancţionare necesare, conform prevederilor legale şi urmărirea finalizării sancţiunilor contravenţionale aplicate;
10. Verificarea amplasării construcţiilor definitive şi provizorii de tipul celor menţionate mai sus, în scopul depistării dacă s-a realizat pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi stabileşte măsuri legale de sancţionare pentru cele verificate;
11. Verificarea trasării construcţiilor definitive, precum şi a amplasării construcţiilor provizorii, conform documentaţiilor anexă la autorizaţiile de construire şi încheie procese verbale de trasare (amplasare);
12. Verificarea şi înregistrarea documentaţiilor tehnice prezentate de beneficiari;
13. Verificarea pe teren a legalităţii documentaţiilor tehnice prezentate;
14. Întocmirea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de demolare, autorizaţiilor pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat, certificatelor de urbanism şi autorizaţii de construire pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii, precum şi a autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările proprii ale oraşului, şi ţine evidenţa contribuţiilor datorate către instituţiile statului;
15. Primirea spre avizare a cererilor privind întocmirea proceselor verbale de recepţie şi a notelor de regularizare a taxelor la autorizaţia de construire;
16. Calcularea taxei de regularizare a autorizaţie de construire şi întocmirea notei de regularizare privind această operaţiune;
17. Participarea la recepţia lucrărilor autorizate;
18. Întocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor ;
19. Înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor eliberate (autorizaţii de construire, autorizaţii de demolare, certificate de urbanism);
20. Ţinerea situaţiei privind evidenţa lucrărilor eliberate, cu finalizarea acestora prin nota de regularizare a taxei la autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie;
21. Întocmirea situaţiei cu procesele verbale de receptie eliberate la construcţiile finalizate şi le înaintează către biroul Taxe şi Impozite în vederea stabilirii impozitelor;
22. Întocmirea lunară a situaţiilor statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcţia de Statistică a judeţului Mureş, Inspectoratul de Stat în Construcţii Mureş;
23. Întocmeşte lunar situaţia sumelor care reprezintă contribuţia instituţiei pentru instituţiile statului, cu sumele încasate şi depune la Serviciul economic în vederea virării lor către instituţia respectivă;
24. Întocmirea răspunsurilor la cereri şi sesizări ale unor cetăţeni cu privire la unele aspecte de legalitate a actelor emise de către Serviciul Urbanism;
25. Operarea pe calculator a tuturor cererilor primite şi inregistrate, prelucrarea periodică a acestora în funcţie de cerinţele lucrării;
26. Pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Urbanism nr.2 din cadrul aparatului propriu;
27. Efectuarea verificării încadrării solicitărilor din certificatele de urbanism în reglementările legale;
28. Verificarea preluării condiţiilor din certificatele de urbanism în documentaţiile prezentate pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
29. Atribuirea şi verificarea numerelor din nomenclatura stradală;
30. Confirmarea de adresă (schimbare denumire strada,cartier, nr. administrativ) la cererea solicitanţilor - persoane fizice şi juridice;
31. Efectuează arhivarea anuală a actelor si documenteler operate în cadrul compartimentului.

În domeniul mediului are următoarele atribuţii:

1. Urmăreşte modul de implementare a programelor/planurilor regionale şi judeţene in domeniul mediului, ţinând cont de principiile dezvoltării durabile si de principiul „poluatorul plăteşte”, pe următoarele domenii prioritare de reabilitarea şi dezvoltare a infrastructurii de mediu:
• calitatea apei (îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii judeţene de apă-canal, dezvoltarea infrastructurii - reţele canalizare si de furnizare a apei potabile, staţii de epurare si tratare a apelor - pentru satisfacerea cerinţelor de apa la sursa ale populaţiei urbane si rurale, îmbunătăţirea calităţii resurselor de apa, utilizarea durabila a resurselor de apa, prevenirea si protecţia împotriva inundaţiilor;
• gestionarea deşeurilor (dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor, a unui sistem de colectare selectiva si promovarea reciclării deşeurilor, dezvoltarea de facilităţi conforme de tratare a deşeurilor);
• conservarea naturii (protecţia şi conservarea biodiversităţii, prevenirea şi controlul poluării);
• dezvoltarea surselor de energie alternativă prin încurajarea utilizării durabile a resurselor naturale, a surselor alternative de energie si a combustibililor mai puţin poluanţi.
2. Urmăreşte aplicarea şi respectarea legislaţiei de mediu la nivelul autorităţilor publice locale, monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor de mediu (asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană – Capitolul 22 Mediu), care revin în sarcina autorităţilor publice locale;
3. Elaborează planurile locale de gestionare a deşeurilor în colaborare cu
organismele de specialitate, participă la elaborarea planurilor regionale de
gestionare a deşeurilor, participă împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Mureş sau cu ai altor organisme cu atribuţiuni în
domeniul mediului, în cadrul comisiilor de specialitate pe probleme de
mediu;
4. Acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului prin propunerea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului cu sprijinul şi sub supravegherea organismelor de specialitate;
5. Identifică surse şi programe de finanţare interne şi externe pentru punerea în aplicare a proiectelor proprii ale Consiliului local în domeniul mediului ;
6. Elaborează propuneri de proiecte şi programe în domeniul mediului, în vederea atragerii de fonduri interne şi externe;
7. Propune asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;
8. Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice–private şi parteneriate publice–publice în vederea realizării unor proiecte de mediu;
9. Asigură relaţiile informaţionale şi de consultanţă cu structurile guvernamentale responsabile de gestionarea fondurilor de mediu nerambursabile, externe şi interne; stabileşte legături cu autorităţi şi instituţii publice pentru comunicarea de date şi informaţii de mediu;
10. Colaborează cu autorităţile teritoriale pentru agricultură şi silvicultură, cu prefectura şi primăriile pentru identificarea terenurilor inapte pentru folosinţă agricolă, degradate sau contaminate în vederea împăduririi sau reconstrucţiei ecologice;
11. Susţine şi se implică în iniţiativele societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
12. Colaborează cu factorii interesaţi (instituţii de cercetare, ONG uri, muzee, etc.) în vederea conservării şi protejării patrimoniului natural;
13. Promovează acţiuni de conştientizare şi informare a publicului cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, la importanţa conservării şi protejării bio- diversităţii;
14. Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu, diseminarea informaţiei de mediu şi furnizarea la cerere de informaţii şi date referitoare la mediu, conform legislaţiei în vigoare;
15. Întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate
16. Colaborează cu Agenţia pentru protecţia mediului Mureş, la întocmirea şi urmărirea aplicării măsurilor de protecţie a mediului în localităţi şi în teritoriu ;
2.COMPARTIMENTUL COMUNITAR PENTRU CADASTRU ŞI AGRICULTURA

Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură are următoarele atribuţii principale:
1. Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei, oraşului sau municipiului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
2. Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;
3. Întocmesc fişele de punere în posesie;
4. Constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
5. Delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor;
6. Fac propuneri şi avizează proiectele de organizare şi funcţionare a exploataţiilor agricole şi aplică în teren elementele necesare pentru funcţionarea acestora - proiectarea şi amenajarea reţelei de drumuri şi de alimentare cu apă, de irigaţii;
7. Urmăresc modul în care deţinătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;
8. Furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol;
9. Acordă consultanţă agricolă, urmăresc aplicarea tehnologiilor adecvate şi iau măsuri de protecţie fitosanitară;
10. Acordă consultanţă în domeniul zootehniei;
11. Iau măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor;
12. Întocmesc documentaţiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condiţiile prevăzute de lege, şi urmăresc realizarea acestor acţiuni.
13. Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin lege sau însărcinări primite de la consiliile locale ori de la primari.
14. Din atribuţiile sus menţionate care presupun prestări de servicii la cererea cetăţenilor, se execută pe bază de taxe stabilite de consiliile locale, potrivit reglementărilor legale.
15. Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură vor fi încadrate cu personal specializat - ingineri geodezi, subingineri cadastru, tehnicieni topografi, ingineri, subingineri şi tehnicieni agronomi, horticoli, zootehnişti, medici veterinari, operatori însămânţări artificiale şi alţi specialişti, după caz.

3.COMPARTIMENTUL IMPOZITE, TAXE , URMĂRIRE, EXECUTARE SILITĂ, AUTORIZĂRI ŞI CONTROL AL ACTIVITĂŢIILOR ECONOMICE

Compartimentul impozite taxe, urmărire, executare silită autorizări şi control al activităţiilor economice are atribuţii în domenille următoare:

În domeniul impozite, taxe, urmărire şi executare silită:
1. Constată şi stabileşte impozite şi taxe locale, datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice.
2. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor.
3. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice şi persoane juridice.
4. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil.
5. Verifică periodic persoanele fizic şi persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen.
6. Ţine evidenţa debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale.
7. Urmăreşte vizarea anuală a autorizaţiilor de funcţionare eliberate în baza lgislaţiei în vigoare;
8. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate.
9. Analizează, cercetează şi soluţionează cererile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice şi persoanele juridice.
10. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabili persoane fizice şi persoane juridice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venituri şi care datorează impozite şi taxe consiliului local.
11. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie a bugetului local.
12. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
13. Verifică, la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, sinceritatea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării.
14. Asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice, care se completează cu procesele-verbale de control ale inspectorilor de specialitate.
15. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe.
16. Execută, pe raza oraşului Sovata activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice pentru realizarea impozitelor şi taxelor locale neachitate în termen a creanţelor băneşti ale bugetului local.
17. Verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate de către terţi popriţi şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora.
18. Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire şi face propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea poziţiilor de rol
19. Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea şi debitarea amenzilor, despăgubirilor şi a altor venituri ale bugetului local, primite de la alte unităţi.
20. Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termenul de prescripţie şi stabileşte măsuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de urmărire şi încasare.
21. Întocmeşte şi verifică documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili şi dispăruţi şi dacă le găsesc întemeiate le avizează favorabil şi le prezintă spre aprobare primarului, sau dispune să se facă cercetări suplimentare
22. Primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea debitelor neachitate în termen.
23. Repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de prioritate prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai mulţi creditori şi reprezintă interesele Primăriei şi ale Consiliului local, ca subiecte de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor judecătoreşti, referitoare la contestaţiile la executare silită şi alte litigii care au ca obiect realizarea unor creanţe ale bugetului local.
24. Întocmesc materiale la obiecţiunile formulate la actele de control sau de impunere, conform legislaţiei în vigoare.
25. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local.
26. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.

În domeniul autorizări şi controlul activităţii economice:

27. Analizează cererile privind autorizarea funcţionării unităţilor comerciale şi de prestări servicii urmărind încadrarea profilului de activitate al acestora în reguli stabilite de Consiliul Local.
28. Eliberează Autorizaţiile de funcţionare aprobate pentru aceste unităţi.
29. Analizează cererile privind eliberările de Autorizaţii în baza legislaţiei în vigoare.
30. Analizează şi supune spre aprobare cererile privind desfăşurarea de activităţi comerciale în centrele publice de desfacere urmând încadrarea acestora în reguli stabilite de Consiliul Local.
31. Supune spre aprobare solicitările privind modificarea ori completarea autorizaţiilor eliberate.
32. Analizează şi supune spre avizare programele de funcţionare ale unităţilor comerciale şi de prestări servicii, verifică reclamaţiile şi supune spre soluţionare contestaţiile privitoare la programele de funcţionare aprobate.
33. Analizează contestaţiile la profilul de activitate aprobat ale unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi propune spre aprobare măsurile necesare.
34. Face propuneri privind organizarea de noi centre de desfacere precum şi privitor la amenajarea şi modernizarea celor existente.
35. Ţine evidenţa tuturor agenţilor economici din oraş care desfăşoară activităţi comerciale şi prestatoare de servicii.
36. Analizează şi eliberează Autorizaţii privind activităţile de comerţ stradal colaborând în acest sens cu Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, şi eliberează Autorizaţii (pe domeniul public) provizorii (pe termen limitat) cu ocazia anumitor manifestări.
37. Realizează vizarea anuală a tuturor tipurilor de Autorizaţii eliberate, la solicitarea titularilor acestora.
38. Întocmeşte proiecte de Hotărâri ale Consiliului, precum şi referate pentru emiterea de dispoziţii ale Primarului privitoare la activităţile specifice compartimentului.
39. Efectuează verificări în toate cazurile în care din actele prezentate de către solicitanţii de utorizaţii nu rezultă suficiente elemente care să permită analiza oportunităţii eliberării Autorizaţiei.
40. Elaborează informări referitoare la Autorizaţiile eliberate agenţilor economici.
41. Verifică dacă comercianţii efectuează activitate de comerţ cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi date în competenţă şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în locurile aprobate de Consiliul Local.
42. Colaborează cu organizaţiile ce reprezintă interesele agenţilor economici (patronate, ligi, etc.) în protejarea intereselor agenţilor economici şi stimularea activităţii acestora.
43. Sprijină organizarea de manifestări menite a promova adâncirea relaţiilor dintre agenţii economici din oraş şi cele referitoare la prezentarea produselor şi serviciilor pe care acestea le produc sau oferă.
44. Exercită controlul asupra activităţilor comerciale, de prestări servicii şi producţie desfăşurate de toti agenţii economici din oraşul Sovata şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în baza lgislaţiei în vigoare.
45. Verifică dacă activitatea de comerţ stradal se desfăşoară potrivit Hotărârilor luatre de Consiliul Local dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.
46. Primeşte şi înaintează spre soluţionare instanţelor judecătoreşti plângerile împotriva proceselor verbale de contravenţie.
47. Controlează pieţele agroalimentare şi celelalte centre publice de desfacere, locuri de agrement şi parcuri de distracţii, luând sau propunând măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
48. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din Primărie care au tangenţă cu activităţile comerciale şi de prestări servicii.
49. Răspunde în termenul stabilit de lege la toate cererile, sesitările, propunerile şi reclamaţiile în probleme legate de activitatea de control.
50. Întocmeşte informări, rapoarte cerute de Consiliul Local avizate de către Primar.
51. Elaborează împreună cu altre compartimente de specialitate şi supune spre aprobare Consiliului Local programul de organizare şi dezvoltare a reţelei comerciale pe întreg teritoriul al oraşului Sovata .
52. Stabileşte măsurile necesare şi le prezintă Consiliului Local pentru asigurarea libertăţii comerţului şi a concurenţei loiale precum şi pentru încurajarea liberei iniţiative în condiţiile legii.
53. Urmăreşte aplicarea Hotărârilor Consiliului Local în domeniul comerţului, prestărilor de servicii şi producţiei, exercitarea acestor activităţi numai în locuri autorizate.
54. Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţilor comerciale, prestări servicii şi producţie.
55. Constată contravenţiile la dispoziţiile legale în materie şi aplică sancţiunile corespunzătoare.
56. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local , dispoziţii ale primarului oraşului Sovata, ori primite de la şefii ierarhici.

4. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, AUTORIZARE, MONITORIZARE ŞI CONTROL AL ACTIVITĂŢIILOR DE TRANSPORT

Compartimentul administrativ, autorizare, monitorizare şi control al activităţiilor de transport are atribuţii în următoarele domenii:

În domeniul administrativ:
1. Ţinerea evidenţa tehnico-operativă a valorilor patrimoniale a clădirilor aflate în administrare.
2. Asigurarea reparării, întreţinerii şi folosirii raţionale a sediului Primăriei, a instalaţiilor, a celorlalte mijloace fizice şi obiecte de inventar, urmărirea mişcărilor acestora şi ţinerea evidenţei mişcărilor de la un loc de folosinţă la altul.
3. Răspunde de funcţionarea sistemului informatic al instituţiei şi ţine legătura cu societatea prestatoare.
4. Întocmirea formelor de predare-primire a bunurilor pe responsabilităţi.
5. Predarea documentelor necesare în vederea efectuării plăţilor pentru materialele achiziţionate sau serviciile prestate până în data de 15 a fiecărei luni.
6. Luarea măsurilor pentru întreţinere şi repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a celor uzate pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale.
7. Efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aflate de acces şi curte interioară.
8. Aplicarea normelor P.S.I. şi propune fondului pentru realizarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.
9. Efectuarea de inventariere periodice şi anuale a patrimoniului instituţiei şi urmăreşte luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora.
10. Exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport auto din dotare, verificarea stării tehnice a acestora şi luarea măsurilor operative de remediere a deficienţelor constatate.
11. Întocmirea situaţiei zilnice a consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituţiei şi administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanţi pe fiecare autovehicul.
12. Accesul în sediul Primăriei a personalului din cadrul aparatului de specialitate şi a altor persoane, paza generală a imobilului, precum şi utilizarea Sălii de şedinţă în baza solicitărilor;
13. Respectarea planului de evacuare a personalului şi publicului, în caz de incendiu, asigurarea pazei contra incendiilor în clădiri şi asigurarea instruirii întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.
14. Coordonează aprovizionarea tehnico-materială în baza necesarelor depuse de către serviciile şi secţiile aparţinătoare Primăriei, în baza aprobării de către conducătorul instituţiei.
15. Centralizează necesarele de materii prime, materiale, papetărie, rechizite şi furnituri de birou, materiale de curăţenie şi dezinfecţie, obiecte de inventar, mijloace fixe şi le prezintă spre aprobare în vederea cuprinderii în buget. În baza situaţiilor centralizate ia măsuri pentru aprovizionarea acestora.
16. În baza referatelor de necesitate precum şi a ofertelor de preţ emite comenzi în vederea aprovizionării secţiilor cu materialele solicitate.
17. Efectuează recepţionarea materiilor prime şi materialelor, în baza documentelor de însoţire, conform prevederilor legale
18. Întocmeşte bonuri de consum (transfer) pentru materialele eliberate din magazia centrală.
19. Confirmă necesitatea, oportunitatea aprovizionării tehnico materiale a secţiilor pentru evitarea cererii stocurilor supranormative.
20. Ţine evidenţa electronică a fişelor de activităţi zilnice pentru mijloacele de transport aflate în dotarea instituţiei.
21. Transmite Serviciului Economic până în data de 5 a fiecărei luni a bonurilor de consum materiale, precum şi a fişelor de activităţi zilnice pentru mijloacele de transport aflate în dotarea instituţiei.
22. Ţinerea evidenţei încasărilor provenite din închirierea Sălii de şedinţă;
23. Asigurarea arhivării actelor pe care le instrumentează.
24. Compartimentul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

În domeniul activităţii de autorizare, monitorizare şi control al activităţiilor de transport:
1. Evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestotra;
2. Stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentzei legi;
3. Actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi în regim de taxi, după caz;
4. Întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;
5. Aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ teritoriale ori în administrarea autorităţilor publice locale, precum şi asociaţiilor de dezvoltare comunitară;
6. Proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico edilitară aferentă sistemelor de transport public local într¬ o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico socială a localităţilor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în cvigoare;
7. Concesionarea, precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrasrructurii tehnico edilitare de proprietatea publică sau privată a localităţii;
8. Acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legisleţiei fiscale în vigoare;
9. Autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizaţi, pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local, respectiv
• transportul public de persoane prin curse regulate
• transportul public local de persoane sau mărfuri în regim de taxi
• transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere
• transportul public local de mărfuri în regim contractual
• alte servicii de transport public local
10. Stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane;
11. Stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier după caz;
12. Asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public local de persoane;
13. Răspunde pentru obţinerea atestatelor conducătorilor auto de transport persoane şi marfă din cadrul apapartului de specialitate al primarului oraşului Sovata;
14. Răspunde pentru obţinerea licenţei de transport persoane ptr. transport şcolari;

5.SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC

Serviciul de administrare a domeniului public este componenta aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata, în cadrui căruia se urmăreşte cu precădere problematica serviciilor publice de administrare a domeniului public la nivelul oraşului, în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare şi dezvoltare a acestora.
Activitatea serviciului este condus de un şef serviciu şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control al viceprimarului. Aceasta are următoarea structură funcţională:
5.1 Secţia de Salubritate Stradală
5.2 Secţia de Întreţinere a Drumurilor şi Străzilor
5.3 Secţia de Amenajare şi Întreţinerea Zonelor Verzi
5.4 Administrarea Bazelor Sportive
5.5 Administraţia Cimitirelor şi a Casei Funerare
5.6 Administraţia pieţelor
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, serviciul colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale.

5.1 Secţia de salubritate stradală

1. Organizează activitatea de salubrizare al oraşului Sovata.
2. Urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protejarea şi întreţinerea
cursurilor de apă, a canalelor şi şanţurilor de pe teritoriul oraşului Sovata.
3. Urmăreşte lucrările de întreţinere, amenajare şi extindere a rampei de gunoi al oraşului.
4. Urmăreşte activitatea de reparare şi întreţinere a izvoarelor de apă potabilă existente în Sovata precum şi informarea populaţiei privind caracterul potabil sau nepotabil al apei acestora.
5. Urmăreşte activitatea de reparare, înlocuire sau dotare cu coşuri destinate deşeurilor, montate pe domeniul public al oraşului.
6. Asigură participarea la recepţia lucrărilor de întreţinere.
7. Organizează şi urmăreşte activitatea de deratizare, dezinsecţie şi dezamofelizare.
8. Răspunde de înregistrarea corectă a cantităţilor de deşeuri depuse la rampa de gunoi.
9. Urmăreşte constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, prin personalul anume împuternicit şi ţine evidenţa amenzilor aplicate luând, în termen, măsuri de plată.
10. Asigură elaborarea documentelor pentru şedinţele Consiliului local, şi Primăriei în ceea ce priveşte activităţile de care răspunde şi contribuie la aplicarea unitară a acestora.
11. Rezolvă orice alte sarcini lăsate de conducerea primăriei.

5.2 Secţia de Întreţinere a Drumurilor şi Străzilor

Principalele atribuţii ale acestei secţii sunt următoarele:
1. Asigură gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public din zona oraşului Sovata;
2. În perioada de toamnă iarnă urmăreşte şi execută activitatea de dispersare a materialelor antiderapante pe străzi, tăierea şi îndepărtarea gheţurilor, degajarea şi eliberarea străzilor de zăpadă, curăţirea trotuarelor;
3. Asigură şi organizează executarea lucrărilor şi luarea măsurilor preventive şi operative în caz de inundaţii cât şi pentru degajarea apelor curgătoare de gheţuri ce ar periclita podurile sau scurgerea normală a apelor;
4. Asigură, în colaborare cu organele serviciului de circulaţie a poliţiei locale, luarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi fluiditatea acestuia pe raza oraşului, montarea şi întreţinerea indicatoarelor de circulaţie şi orientare;
5. Organizează activitatea de exploatare eficientă, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor tehnologice din dotare;
6. Urmăreşte consumurile de carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele auto şi întocmeşte documentele de consumuri, în funcţie de foile de parcurs;
7. Răspunde ca mijloacele de transport să fie verificate tehnic conform legilor în vigoare;
8. Asigură locurile de muncă cu unelte şi scule în aşa fel ca din punct de vedere a protecţiei muncii şi a PSI să fie fără pericol;
9. Îndeplineşte repararea băncilor şi lăzilor de deşeuri stradale;
10. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de conducerea Primăriei Oraşului Sovata, cât şi sarcinile izvorâte din acte normative în domeniul de care răspunde.
11. Asigurarea curăţeniei generale a oraşului şi staţiunii Sovata;
12. În perioada de iarnă asigură degajarea trotuarelor, scărilor şi străzilor de zăpadă precum şi - îndepărtarea îngheţurilor;
13. Asigură strângerea gunoaielor de pe raza oraşului;
14. Asigură şi alte sarcini trasate de conducerea Primăriei cât şi sarcinile izvorâte din actele normative ce privesc acest domeniul de activitate;
15. Înaintează cererile pentru spargerea pavajelor la lucrările de investiţii şi se îngrijeşte de refacerea şi recepţionarea lucrărilor de refacere.

5.3 Secţia de Amenajare şi Întreţinerea Zonelor Verzi

Atribuţiile secţiei:
1. Întocmeşte programe anuale privind întreţinerea, dezvoltarea, modernizarea parcurilor şi spaţiilor verzi şi pentru joacă de copii, propune spre aprobare Consiliului Local;
2. Urmăreşte plantaţiile zonelor verzi şi replantarea acestora în funcţie de anotimpul, execută întreţinerea periodică şi sezonieră;
3. Ţine evidenţa suprafeţelor, parcurilor şi zonelor verzi cât şi a pepinierelor, urmăreşte ca aspectele oraşului să aibă valoare peisagistică de înaltă ţinută cu costuri minime;
4. Organizează exploatarea serelor ca bază materială pentru replantare anuală a parcurilor cu o mare diversitate de flori;
5. Anual întocmeşte venitul şi cheltuieli la sere şi spaţii verzi;
6. Răspunde ca în perioada de iarnă sau în timpul în care temperaturile de afară ajung sub 0 grade să fie în permanenţă asigurat agentul termic ce poate garanta că plantaţiile din sere nu vor fii degradate sau oprite din vegetaţie;
7. Îngrijeşte ca mijloacele de transport din dotare să fie în permanenţă în stare de funcţionare, verificate şi să nu iasă pe drumurile publice fără ca revizorul tehnic să aibă semnătura de accept pe foile de parcurs;
8. Coordonează în colaborare cu RENEL - Sovata tăierea, în perioada de repaus vegetativ, a crengilor, pomilor şi arborilor care pot cauze de electrocutare sau deranjamente la iluminatul public;
9. Va avea în sarcină ca statuile, monumentele aflate în zonele verzi, în domeniul public al oraşului, să fie îngrijite;
10. Executarea lucrărilor de producerea de răsaduri pentru plantarea de primăvară; Îngrijirea plantelor din sere în cursul iernii; tăierea şi asigurarea încălzirii serelor în cursul iernii; dezăpezirea, curăţirea parcurilor de zăpadă;
11. Executarea lucrărilor în domeniul de intreţinere a Parcurilor – Zona Verde pe domeniul public si privat al oraşului, in beneficiul orasului, precum şi a Parcurilor din incinta instituţiilor unităţilor aparţinătoare, din incinta terenurilor de joacă, a Cimitirilui Eroilor;
12. Executarea lucrărilor în domeniul de intreţinere a Parcurilor – Zona Verde pe baza contractelor încheiate cu insituţii publice, persoane fizice sau juridice din localitate pentru prestări de servicii amenajare şi întreţinere de parcuri, aranjamente florale;

5.4 Administrarea Bazelor Sportive

Secţia Administrarea Bazelor Sportive gestionează bunurile mobile şi imobile (mijloacele fixe, obiectele de inventar, dotări şi materiale) pe care le-a primit în administrare conform procesului verbal de predare primire.

Atribuţiile secţiei sunt:
1. Administrarea imobilelor proprietate publica a oraşului Sovata transmise prin acte de gestiune;
2. Gestionarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar primite in administrare precum si cele pe care le achizitioneaza in scopul realizarii activitatii;
3. Asigurarea intretinerii, repararii in scopul unei bune functiuni a imobilelor, instalatiilor si utilajelor din dotare ( retele de alimentare cu energie electrica, apa potabila, canalizare, etc.);
4. Organizarea aprovizionarii cu materiale in mod ritmic a tuturor sectoarelor pentru asigurarea unei bune desfasurari a activitatii si asigura gestionarea materialelor din depozite;
5. Încheierea de contracte de inchiriere pentru folosinta spatiilor aflate in administrare si urmarirea derularii acestor contracte;
6. Încasarea taxelor pentru folosinta temporara a domeniului public si privat aflat in administrare, in conformitate cu prevederile Consiliului Local al oraşului Sovata ;
7. Prestarea serviciilor publice potrivit domeniului de activitate-reparatii , curatenie igienizare;
8. Asigurarea functionarii obiectivului , disciplina sanitara si lucrarile de reabilitare si modernizare a tribunei ;
9. Asigurarea serviciilor de curatenie, intretinere si igienizare a spatiilor in care se desfăşoră activitatea ;
10. Urmarirea prin personalul specializat a desfasurarii lucrarilor de reparatii ale imobilelor si instalatiilor aflate in administrare.

5.5 Administraţia Cimitirelor şi a Casei Funerare

Atribuţiile sunt următoarele :
1. Administrează, întreţine clădirea Casei Mortuare şi a Cimitirului Comun.
2. Ţine evidenţa documentaţiilor – hărţi de cotizare, situaţii de execuţie, lucrări de amenajare, întreţinere a dotărilor, clădirilor şi cimitirului.
3. Întocmeşte acte premergătoare contabile (acte justificative anexe) legate de încasarea veniturilor din închirierea încăperilor din Casa Mortuară, vânzarea parcelelor, loturilor din cimitir.
4. Gestionează Inventarul mijloacelor fixe, obiectelor de inventar.
5. Ţine evidenţa materialelor consumabile, de dezinfectare şi curăţenie.
6. Se îngrijeşte de întreţinerea zonei verzi din cimitir şi zona casei Mortuare.
7. Asigură afişarea anunţurilor de deces, anunţuri funerare la locul stabilit de Casa Mortuară.
8. Răspunde de corelarea datelor, programelor de derulare a ceremoniilor funerare, în colaborare cu reprezentanţii diferitelor culte religioase.
9. Se îngrijeşte de cosirea periodică a ierbii din cimitir şi zona Casei Mortuare, se îngrijeşte de amenajarea parcului din zona Casei Mortuare.
10. Se îngrijeşte de pavoazarea incintei Casei Mortuare cu aranjamente florale şi iluminat.

5.6. Administraţia pieţelor

Atribuţiile sunt următoarele :
1. Răspunde de aplicarea măsurilor legale pentru asigurarea libertăţii comerţului;
2. Răspunde de pregătirea si prezentarea referatelor in vederea acordării avizelor, autorizărilor pentru activităţi lucrative ;
3. Informează periodic conducerea Primăriei privind dezvoltarea reţelei comerciale propunând înfiinţarea de noi pieţe, târguri, oboare după necesitate;
4. Răspunde de efectuarea controlului privind activitatea de comerţ, prestări servicii singuri sau cu alte organe abilitate de lege pe baza programului de control aprobat sau dispus de conducerea Primăriei luând sau propunând masurile legale ce se impun;
5. Răspunde de ţinerea evidenţei unităţilor autorizate de primărie;
6. Participă la stabilirea profilului de activitate pentru spaţiile administrate, proprietatea consiliului local ce urmează a se atribui celor in drept;
7. Verificarea comercianţiilor care efectuează acte de comerţi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi dacă desfăşoară activităţi comerciale în locurile şi cu respectarea obiectului activităţii înscris în autorizaţia de funcţionare sau în actul de înfiinţare, ori a condiţiilor cuprinse în licenţe;
8. Controlează depozitarea produselor de către agenţii economici pentru a se evita scoaterea de mărfuri în scopul creerii unui deficit pe piaţă şi a revănzării ulterioare cu un preţ mai mare;
9. Contolează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vănzare pentru populaţie, sesizănd, dacă este cazul , Poliţia sanitară sau Poliţia sanitar – veterinară;
10. Verifică actele şi documentele de provenienţă a mărfurilor;
11. Interzice livrarea, preluarea şi punerea în vănzare a mărfurilor depreciate calitativ. La produsele alimentare suspecte se ridică probe şi dispune efectuarea de analize şi determinări a calităţii produselor;
12. Propune organelor competente suspendarea pe o perioadă de până la 15 zile a autorizaţiei de funcţionare sau după caz, retragerea acesteia dacă se constată încălcarea repetată a prevederilor din autorizaţie ori a dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţii respective,
13. Verifică dacă activitatea de comerţi stradal se desfăşoară potrivit hotărărilor luate de Consiliul Local , dispunând măsuri pentru respectarea întocmai a acestora;
14. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute, controlorii comerciali au dreptul de acces la toate documentele şi în toate spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea.

6. CREŞĂ

Creşa este un serviciu social specializat pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor in varsta de pana la 3 ani. Misiunea Cresei este de a asigura servicii de ingrijire, supraveghere a copiilor care frecventeaza cresa si sa dezvolte programe de educatie timpurie adecvate varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor acestora.
Beneficiarii serviciilor acordate de Cresa sunt copiii cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in orasul Sovata.

Serviciile prestate prin intermediul cresei constau în:
1. Servicii de ingrijire si supraveghere;
2. Programe educationale adecvate varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;
3. Supravegherea, mentinerea starii de sanatate si de igiena a copiilor;
4. Servicii de prim ajutor si ingrijiri medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de catre sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz;
5. Asigurarea nutritiei copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
6. Colaborarea cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizarea unei relatii de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului;
7. Asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor;
8. Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai.

II.Compartimente subordonate Secretarului

Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar salarizat din bugetul
local. Secretarul este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

Conform Legii nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale:

1. Asigurarea asistenţei juridică a oraşului Sovata, ca persoană juridică, reprezentat de primar, la instanţele de diferite grade, punând, în acest fel, în aplicare prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
2. Comunică în scris consilierilor invitaţia la şedinţă asigurând convocarea consiliului local, având în vedere aplicarea şi respectarea prevederilor legale;
3. Aduce lşa cunoştinţa public ordinea de zi a şedinţei consiliului local;
4. Pregeteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
5. Participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local şi efectuează lucrările de secrtetariat;
6. Întocmeşte proces-verbal al şedinţei consiliului local;
7. Întocmeşte pontajul consilierilor la şedinţă;
8. Semnează împreună cu preşedintele de şedinţă, procesul – verbal;
9. Pune la dispoziţia consilierilor, în timpul util, procesul – verbal al şedinţei anterioare pe care îl va supune spre aprobare consiliului local;
10. Întocmeşte câte un dosar special pentru fiecare şedinţă de consiliu, care va fi numerotat, semnat şi sigilat, împreună cu consilierul care conduce şedinţa de consiliu;
11. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri şi le avizează pentru legalitate;
12. Contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local;
13. Comunică hotărârile consiliului local pe care le consider ilegale, primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de lşa data adoptării;
14. Înregistreză comunicările effectuate într-un registru special, destinat acestui scop;
15. Aduce la cunoştinţa public hotărârile cu character normative în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect;
16. Pune la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului;
17. Aduce la cunoştinţa public rapoartele de activitate ale consilierilor şi viceprimarului;
18. Avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
19. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
20. Asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
21. Rezolvă problemele curente ale oraşului potrivit competenţelor ce îi revin în conformitate cu preverderile legii până la copnstituirea noului consiliu local, în caz de dizolvare, în absenţa primarului sau a viceprimarului;
22. Îndeplineşte atribuţiile de ofiţer de stare civilă, dacă acesteia i-au fost delegate de către părimar;
23. Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva a consiliului local în afara celor cu caracter secret potrivit legii;
24. Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirm autenticitatea copiilor cu actele originale în condiţiile legii;

Conform prevederilor Legii nr. 18/1991 republicată, Legii nr. 169/1997 şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 247/2005.

1. Asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentzru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
2. Participă la şedinţele comisiei locale de fond funciar;
3. Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi analizate;
4. Redactează procele – verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de membrii comisiei;
5. Aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar;
6. Primeşte şi transmite comisie judeţene contestaţiile formulate de către persoane interesate, împreună cu punctul de vedere al comisiei locale;
7. Verifică situaţia juridică a terenurilor care intră sun incidenţa art.36 din Legea nr. 18/19941, republicată pentru propunere de emitere a ordinului prefectului;
8. Participă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie terenuri;
9. Înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive împreună cu documnentaţia necesară, precum şi punctual de vedere al comisiei locale;
10. Arhivează documentele comisiei de fond funciar, conform, prevederilor legale în vigoare;

Conform prevederilor Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor immobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-1989, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 247/2005.
1. Primeşte notificările depuse de către persoanele care solicită restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv cu respectarea termenelor prevăzute de lege;
2. Întocmeşte dosare, numerotate şi sigilate pentru fiecare persoană în parte, verifică documentele şi înregistrează dosarele solicitanţilor separt pentru fiecare caz în parte, într-un registru special;
3. Avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului cu privire la soluţionarea notificărilor;
4. Convoacă persoanele îndreptăţite, precum şi orice alte pertsoane în vederea clarificării, unor situaţii privind solicitările de restituire a imobilelor;
5. Trimite instituţiilor interesate centralizatoarele împreună cu copiile documentelor primite de la persoanele solicitate, în termenul legal.

Conform legislaţiei privind registru agricol:
1. Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului
agricol;
2. Îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol şi semnează centralizatoarele alături de primar;
3. Aduce la cunoştinţa publică dispoziţiile legale privind registrul agricol;
4. Urmăreşte evidenţa certificatelor de producător agricol şi a adeverinţelor de proprietate, precum şi modul de eliberare a acestor documente;

Cu privire la actele de stare civilă:

1. Întocmeşte actele de stare civilă pentru cetăţeni români sau persoanele fără cetăţenie
şi poate înscrie, la cerere, actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor numia cu
domiciliul sau aflaţi temporar pe teritoriul României;
2. Întocmeşte la cerere sau din oficiu potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie sau de deces şi eliberareză certificate doveditoare;
3. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare, şi eliberează extrase de pe actele de stare civilă, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă;
4. Înaintează către evidenţa judeţeană, până la sfârţitul lunii curente, înregistrările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor,precum şi actele persoanelor decedate, în vederea actualizării registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
5. Ia măsuri pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă;
6. Verifică registrele de stare civilă şi răspunde de exactitatea datelor cuprinse în extrasele pe care le eliberează;
7. Asigură folosirea corectă şi păstrarea în condiţii de securitate a listelor de coduri numerice personale;

Conform prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii:

1. Elaborează Regulamentul intern pentru personalul contractual precum şi pentru funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
2. Răspunde şi colaborează cu şefii compartimentelor la întocmirea fişelor de post şi la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul aparatului de specialitate;
3. Urmăreşte respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul aparatului de specialitate al primarului şi propune aplicarea măsurilor disciplinare în cazul nerespectării atribuţiilor de serviciu;

Conform prevederile Legii nr.16/1996 – Legea arhivelor naţionale:

1. Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite din unitate, potrivit legii;
2. Întocmeşte împreună cu comisia de selecţionare, nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii;
3. Inventariază documentele proprii emise potrivit legii;
4. Eliberează, în condiţiile prevăzute de lege, certificate, dovezi, adeverinţe la solicitarea persoanelor îndeptăţite şi semnează alături de primar;
5. Asigură înregistarea în Registru separate a corespondenţei cu secret de serviciu, precum şi păstrarea lor corespunzătoare;

Alte atribuţii:
1. Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii;
2. Actualizează conform prevbederilor legale, listele electorale permanente;
3. Coordonază activitatea serviciului de specialitate care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelară şi a protecţiei copilului;
4. Coordonază activitatea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă conform Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
5. Organizează, îndrumă şi răspunde de activitatea personalului compartimentelor;
6. Studiază şi prelucrează legislaţia nouă apărută cu şefii compartimentelor ; Compartimente subordonate Secretarului:

1. Serviciul relaţii publice şi administraţia publică locală
1.1 Compartimentul Relţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni
1.2 Compartimentul Juridic, Administraţia Publică, Evidenţa Domeniului Public şi Privat, Rel. cu Asociţii de Proprietari
1.3 Compartimentul Relaţii Internaţionale, cu ONG, Cultură şi Tineret, Arhivă
2. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor cu două compartimente:
2.1 Oficiul de Stare civilă
2.2 Evidenţa Persoanelor
3. Serviciul Public de Asistenţă Socială cu trei compartimente:
3.1 Compartimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
3.2 Asistent Medical Comunitar
3.3 Asistenţa Personală a Pers. cu Handicap şi Vârstnice
4. Serviciul Voluntar ptr. Situaţii de Urgenţă
5. SMURD

1. SERVICIUL RELAŢII PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Serviciul Relaţii publice şi administraţia publică locală este componenta aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata , prin intermediul căreia se realizează coordonarea activităţii de relaţionare a autorităţii cu cetăţenii, cu alte instituţii din sistemul public, cu organizaţii din sectorul privat sau reprezentând societatea civilă; Organizează activităţile de informare asupra activităţilor iniţiate de autoritate sau în care autoritatea este implicată, inclusiv seminarii şi mese rotunde sau altele asemenea, acţiuni de diseminare de informaţii sau conştientizare a publicului; Gestionarea prezenţei pe web a autorităţii: actualizarea curentă a conţinutului site-ului – în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul autorităţii; Gestionarea petiţiilor şi furnizarea informaţiilor de interes public adresate autorităţii.
În domeniul Administraţiei Publice asigură funcţionalitatea aparatului de specialitate în aplicarea unitară a legilor, a actelor normative emise de autorităţile publice centrale şi coordonează activitatea consiliului local cu privire la organizarea şi funcţionarea lor în cadrul şi cu respectarea prevederilor legale, se reprezintă oraşul şi Consiliul local la instanţele judecătoreşti.
Activitatea Serviciuului este condus de un şef serviciu şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control al secratarului . Aceasta are următoarea structură funcţională:
1.1 Compartimentul Relţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni
1.2 Compartimentul Juridic, Administraţia Publică, Evidenţa Domeniului Public şi Privat , Rel. cu Asociţii de Proprietari
1.3 Compartimentul Relaţii Internaţionale, cu ONG, Cultură şi Tineret, Arhivă
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, serviciul colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor

1.1 Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni

Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001:
1.Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice;
2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice;
3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
4.Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5.Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
6.Programele şi strategiile proprii;
7.Lista cuprinzând documentele de interes public;
8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
9.Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni are obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute mai sus.
Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni este obligat să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
Accesul la informaţiile menţionatemai sus se realizează prin:
a) afişare la sediile instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
Pentru informaţiile solicitate verbal, funcţionarii din cadrul Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.
În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege.
Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în timpul unui program minim stabilit de conducerea instituţiei publice, care va fi afişat la sediile acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.
În domeniul soluţionării petiţiilor, compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni, are următoarele atribuţii specifice, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002:
1. Primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expediază răspunsurile către petiţionari,
2. Înaintează sesizările, petiţiile şi reclamaţiile înregistrate, către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului,
3. Urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului;
4. Expediază răspunsul către petiţionar, acesta îngrijindu-se şi de clasare şi arhivare;
5. Trimite în termen de 5 zile, petiţiile greşit îndreptate, către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţie şi înştiinţează petiţionarul cu privire la acest aspect.
Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni, este obligat să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, conform prevederilor Legii nr. 52/2003;
Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică;
În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative ale Autorităţii, compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni are obligaţia să publice, conform prevederilor legale în vigoare, un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile legii, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut de lege.
La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni are obligaţia de a publica pe site-ul instituţiei posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Autorităţii, condiţiile de ocupare ale acestora, documentele necesare înscrierii la concurs, data şi locul organizării concursului, rezultatele concursului, termenul legal de depunere a contestaţiilor şi celelalte informaţii utile potenţialilor candidaţi, conform prevederilor legale în vigoare, la solicitarea Serviciului Resurse Umane.
Compartimentul relaţii cu publicul şi informare cetăţeni are obligaţia de a publica pe site-ul instituţiei posturile vacante de conducere din cadrul instituţiilor subordonate Autorităţii, condiţiile de ocupare ale acestora, documentele necesare înscrierii la evaluare, data şi locul organizării evaluării, rezultatele evaluării, termenul legal de depunere a contestaţiilor şi celelalte informaţii utile potenţialilor candidaţi, conform prevederilor legale în vigoare, la solicitarea Serviciului Resurse Umane;

1.2 Compartimentul Juridic, Administraţia Publică, Evidenţa
Domeniului Public şi Privat, Rel. cu Asociţii de Proprietari

În domeniul juridic:
1. Asigurarea asistenţei juridică a oraşului Sovata, ca persoană juridică, reprezentat de primar, la instanţele de diferite grade, punând, în acest fel, în aplicare prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
2. Asigurarea asistenţei juridică, în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale şi procedează la deschiderea succesiunilor vacante, reprezentând oraşul în aceste cazuri.
3. La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora.
4. Formularea de întâmpinări şi cereri reconvenţionale, în cauzele în care oraşul Sovata este pârât, inclusiv în soluţionarea litigiilor pe contencios administrativ.
5. Conducerea evidenţei cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene.
6. Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii.
7. Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, intabulări imobile.
8. Conducerea evidenţei proceselor verbale de contravenţie, verificând legalitatea acestora şi dă în debit procesele verbale de contravenţie.
9. Verificarea şi avizarea sub aspectul legalităţii (şi nu al oportunităţii), referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii dispoziţiilor de către primar şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului local.
10. Participarea la şedinţele Consiliului local , atunci când acest lucru se impune.
11. Participarea la întocmirea actelor necesare concesionării, documentaţiilor de licitaţie, precum a actelor ce privesc circulaţia bunurilor şi terenurilor din domeniul public şi privat al statului;
12. Participarea la încheierea contractelor de orice fel în colaborare cu personalul compartimentelor din aparatul ropriu;
13. Participarea la audienţe, conduce procesul verbal al acestora şi urmăreşte soluţionarea cererilor adresate conducerii primăriei
14. Conducerea evidenţei actelor normative,
15. Rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor, cererilor adresate serviciului sau repartizate acestuia, asigurând aplicarea corectă a dispoziţiilor legale.

În domeniul administraţiei publice:
16. Convocarea Consiliului local şi comisiilor de specialitate în şedinţele ordinare,extraordinare şi pe comisii;
17. Asigură condiţiile pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului local prin pregătirea materialelor, multiplicarea şi difuzarea lor la termenele prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului;
18. Efectuarea lucrărilor de secretariat prin pregătirea materialelor supuse dezbaterii Consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea şi difuzarea materialelor, procesele verbale întocmite de secretarii comisiilor de specialitate, etc.) prezentându-le secretarului oraşului;
19. Redactarea hotărârilor Consiliului local , împreună cu cei ce le propun, cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege, conduce evidenţa lor, asigură difuzarea şi publicarea lor, conform legii;
20. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor de consiliu şi asigură păstrarea documentelor în condiţiile prevăzute de lege;
21. Comunicarea şi înaintarea, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către Consiliul local ;
22. Ţine evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul local şi contribuie la urmărirea executării acestora;
23. Introduce în aplicaţia pe calculator “Evidenţa hotărâri” a tuturor hotărârilor de consiliu, aplicaţie care permite vizualizarea lor în întregime sau după diverse criterii;
24. Înregistrează şi conduce evidenţa dispoziţiilor primarului, asigură comunicarea şi înaintarea, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate dispoziţiile emise de primar şi urmăreşte respectarea lor;
25. Prezintă trimestrial informări privind stadiul de aplicare a hotărârilor Consiliului local precum şi a dispoziţiilor de primar, informări întocmite conform răspunsurilor date de către compartimente le din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sovata ;
26. Îndeplineşte procedura de afişare a citaţiilor şi a altor publicaţii, conform Codului de procedură civilă;
27. Supraveghează evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale, cărţi de alegător, etc.), supraveghează toate activităţile legate de reactualizarea listelor electorale permanente colaborând în acest sens permanent cu organele de poliţie;
28. Îndeplineşte sarcinile specifice privind pregătirea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale;
29. Ţine legătura cu compartimentele de specialitate privitor la schimbarea denumirii străzilor, modificări de stare civilă a alegătorilor, etc.;
30. Păstrarea, evidenţa, selecţionarea şi casarea arhivei Consiliului local , întocmirea indicatorului cu termenul de păstrare, a nomenclatorului dosarelor şi altor materiale;
31. Arhivarea, în condiţiile legii, a tuturor documentelor emise de Consiliul local şi primar în numele acestora, eliberează sub semnătura secretarului oraşului copii de pe orice act din arhiva Consiliului, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii;
32. Primirea şi înregistrarea corespondenţei, evidenţa şi circulaţia actelor în cadrul aparatului executiv al Consiliului local şi expedierea corespondenţei;
33. Multiplicarea la xerox a actelor din cadrul instituţiei pentru care există aprobarea conducerii Primăriei;
34. Serviciul relaţii cu consilierii, secretariat, alegători, arhivare şi registratură exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.

În domeniul evidenţei domeniului public şi privat:

1. Întocmeşte în baza hotărârilor Consiliului local în colaborare cu unităţile specializate documentele necesare şi participă la închirierea, concesionarea sau înstrăinarea bunurilor aflate în patrimoniul oraşului ;
2. Ţinerea evidenţei domeniului public şi privat al oraşului Sovata, urmărirea întrărilor şi ieşirilor a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat, actualizarea evidenţei, precum şi organizarea activităţii de clarificare permanentă a unor poziţii din evidenţă în curs de rezolvare;
3. Urmăreşte în baza proceselor verbale de licitaţie contractele de concesionare şi închiriere de bunuri, ţine evidenţa acestora, asigură respectarea termenelor şi realizarea lor în condiţiile legii, privind plata şi termenele de plată cu excepţia urmăririi efectuării plăţii.
4. Întocmeşte documentele necesare pentru şedinţele Consiliului local făcând propuneri pentru şefii ierarhici privind buna gospodărire a patrimoniului şi valorificarea legală a acestuia prin licitaţii, închirieri, concesionări, înstrăinări etc.
5. Urmăreşte în baza înştiinţărilor Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ocuparea terenurilor sau altor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Sovata, condiţiile legii precum şi respectarea realizării clauzelor contractuale referitoare la folosirea şi păstrarea acestor bunuri.
6. Întocmeşte documentaţia necesară organizării licitaţiilor pentru închirierea terenurilor agricole intravilane şi extravilane, urmăreşte contractele aferente, ţine evidenţa şi urmăreşte executarea lor, cu excepţia clauzelor privind obligaţiile financiare.
7. Face propuneri de soluţionare a problemelor legate de executarea unor lucrări, procurări de bunuri, darea în folosinţă sau concesionarea unor terenuri,
8. Urmăreşte derularea contractelor economice şi respectarea tuturor clauzelor contractuale.
9. Efectuează somarea în scris a titularilor de contracte de închiriere care au restanţe la chirii sau debite la energie electrică, apă, gaz metan;
10. Elaborează documentaţia privind intrarea în patrimoniu şi darea în administrare a unor bunuri din domeniul public şi privat al oraşului şi, concesionarea sau închirierea acestora, după caz;
11. Participă în comisiile de inventariere anuală şi de valorificare a bunurilor din patrimoniul administrat de Consiliul local;
12. Analizează propunerile instituţiilor subordonate privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, precum şi casarea-declasarea altor bunuri rezultate în urma inventarierii anuale; transmiterea fără plată a unor bunuri din patrimoniul instituţiilor subordonate către alte instituţii publice şi elaborează documentaţiile de aprobare în acest sens;
13. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.

În domeniul Administrarea fondului locativ de stat cu destinaţie de locuinţe cât şi cele cu alte destinaţii :
14. Prezintă spre aprobare consiliului local lista de prioritate pentru locuinţe chirie fond locativ de stat si cele pentru locuinţe sociale;
15. Prezintă Comisiilor de Specialitate al Consiliului Local solicitările pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă atribuite fără licitaţie ( sedii partide, asociaţii, fundaţii);
16. Ţine evidenţa persoanelor solicitante pentru construirea de locuinţe noi subvenţionate din bugetul de stat şi prezintă Consiliului Local propunerile de soluţionare;
17. Face propuneri pentru achiziţionarea, construirea de locuinţe sociale sau de necesitate conducerii Primăriei sau Consiliului Local în colaborare cu Oficiul investiţii.

În domeniul relaţii cu asociaţii de proprietari:
18.Asigură îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari;
19. Asigură atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator;
20. Ia măsuri pentru inventarierea blocurilor de locuinţe.

1.3 Compartimentul Relaţii Internaţionale, cu ONG, Cultură şi
Tineret, Arhivă

În domeniul relaţii internaţionale:
1. Asigură asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale, urmărind dezvoltarea şi diversificarea acestora, la nivelul consiliului local;
2. Asigură şi elaborează programul vizitelor şi al întâlnirilor oficiale ale reprezentanţilor Consiliului local în străinătate;
3. Iniţiază şi asigură încheierea de protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, parteneriate şi programe comune pentru materializarea colaborărilor externe;
4. Monitorizează şi facilitează sistemul de relaţii externe de la nivelul autorităţilor locale, al instituţiilor proprii şi descentralizate;
5. Menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu reprezentanţele străine şi alte organizaţii interne şi internaţionale;
6. Elaborează şi editează în colaborare cu serviciul informatică, CD-uri conţinând materiale informative necesare promovării judeţului, şi oraşului;
7. Răspunde de buna desfăşurare a contactelor cu delegaţiile străine, derularea corespondenţei cu partenerii externi, asigurând comunicarea şi traducerile necesare;
8. Întreprinde toate demersurile necesare pentru pregătirea deplasărilor delegaţiilor la diverse reuniuni internaţionale;
9. Întocmeşte anual planul de acţiuni pentru intensificarea relaţiilor externe, cu consultarea conducătorilor instituţiei, privind colaborarea între asociaţii şi ansambluri artistice, instituţii şi organizaţii culturale, participarea la expoziţiile, târgurile şi festivităţile de caracter local organizate în ţările cu localităţile înfrăţite cu oraşul Sovata;
10. Întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei ;
11. Elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale.
12. Stabileşte relaţii de colaborare, parteneriat cu instituţii şi organizaţii de peste hotare, cu aprobarea Consiliului Local.
13. Colaborează cu instituţii de profil din străinătate în vederea dezvoltării turismului intern şi internaţional, în care scop, ţine legătura cu agenţii economici şi instituţiile care au în patrimoniu obiective turistice, în vederea ridicării gradului de înzestrare şi modernizare, de ridicare a atractivităţii lor.
14. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement şi a delegaţiilor care se deplasează în oraşele înfrăţite şi partenere.

Relaţii cu ONG –uri :

15. Stabileşte contacte şi ţine legătura cu organizaţii neguvernamentale pentru dezvoltarea societăţii civile, ţine evidenţa ONG-urilor din oraş şi monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administraţia publică locală şi ONG-uri, pentru ca împreună să soluţioneze proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitară locală.
16. Sprijină constituirea grupurilor de lucru, formată din ONG şi administraţia publică locală, la nivel orăşenesc, pentru elaborarea unor programe de dezvoltare în domeniul învăţământului, culturii, finanţată din surse interne sau străine.
17. Asigură funcţia de coordonare şi monitorizare a proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe, realizând toate obligaţiile ce revin Primăriei, prin contribuţia în bani sau natură în cadrul proiectelor.
18. Sprijină constituirea unei baze de date cu activităţile desfăşurate de fiecare ONG, privind proiectele derulate sau în curs de derulare şi asigurarea unei legături viabile dintre strategia Consiliului local orăşenesc şi aceste proiecte şi programe.

În domeniul culturii are următoarele atribuţii:
1.Organizează şi asigură buna desfăşurare a activităţii culturale: Casa de cultură, Biblioteca, Muzeul;
Casa de cultura a oraşului Sovata, denumită Centrul Cultural “Domokos
Kazmer” este componenta aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sovata, prin intermediul căreia se realizează evidentierea valorilor umane si cultural-spirituale ale zonei;
Centrul Cultural “Domokos Kazmer” are sediul în Sovata, Str. Principală nr.30 Judeţul Mureş.
Pentru indeplinirea obiectivelor sale, Centrul Cultural “Domokos Kazmer” are următoarele atribuţii principale:
1. Organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă;
2. Organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice;
3. Promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană locală;
4. Organizează şi desfăşoară activităţi, proiecte şi programe de conservare si transmitere a valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului cultural national si universal;
5. Organizeaza si/sau sustine formatiile artistice de amatori, organizeaza concursuri si festivaluri folclorice, sustine participarea formatiilor la manifestari culturale la nivel local, zonal sau national;
6. Propune centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale obiceiuri, traditii, creatii populare, valori ale patrimoniului cultural national ce trebuie protejate;
7. Organizeaza si/sau sustine participarea la expozitii temporare sau permanente, elaboreaza monografii si lucrari de prezentare turistica;
8. Difuzeaza filme artistice si documentare;
9. Organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospodarie taraneasca; desfasoara activitasi turistice agroturistice de turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si formatii/ansambluri artistice;
10. Organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civica si de formare profesionala continua proprii sau prin universitatile populare rurale;
11. Asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale, internationale;
12. Ţinerea evidenţei încasărilor provenite din închirierea casei de cultură;
13. Alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Biblioteca oraşului este o structură cultural-stiinţifică specializată, fără personalitate juridică, un compartiment de bază din structura aparatului de specailaitate al primrului oraşului Sovata , ce însoţeste si influenţează calitatea procesului de educaţie, participă la procesul didactic, cultural-educativ, de cercetare si perfecţionare, realizând în acest scop achiziţi de cărţi, reviste, alte tipuri de documente necesare procesului de învăţământ, de cercetare, din ţară si străinătate.
Biblioteca urmăreste să asigure si să promoveze diversificarea continuă a serviciilor informaţionale în beneficiul utilizatorilor ei, să dezvolte colecţiile documentare, să creeze infrastructura informaţională electronică a bibliotecii, acestea fiind dirijate si ghidate de necesităţile informaţionale ale beneficiarilor săi.
Patrimoniul documentar include: cărţi, publicaţii seriale, documente cartografice, documente electronice, manuscrise, documente electronice, documente audiovizuale, precum si alte tipuri de documente.
Colecţiile bibliotecii se constituie si se dezvoltă din surse proprii (achiziţii directe), donaţii, legate, sponsorizări, schimb interbibliotecar naţional si internaţional.
Evidenţa, prelucrarea, conservarea, recuperarea si eliminarea documentelor din patrimoniul bibliotecii se realizează conform prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002, Ordinului nr.4626/2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate si de taxare a serviciilor si a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecă, precum si a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente.

Biblioteca are următoarele atribuţii şi competenţe:

1. Participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare stiinţifică si de perfecţionare din ţară, asigurând îndrumarea si informarea documentară a utilizatorilor;
2. Elaborează lucrări specifice pentru informarea utilizatorilor cu privire la documentele existente în colecţii, modalităţile de regăsire si consultare cum ar fi: cataloage, cercetări bibliografice, expoziţii tematice, prezentări de cărţi, buletine de informare;
3. Întreţine si dezvoltă relaţii cu biblioteci, instituţii, organizaţi si personalităţ ale vieţii stiinţifice si culturale din ţară si din străinătate, în scopul intensificării circulaţiei informaţiilor si documentelor de specialitate;
4. Organizează si participă la întâlniri, schimburi de experienţă, sesiuni si simpozioane pe teme de biblioteconomie si informare documentară, participă la manifestările de specialitate organizate pe plan naţional si internaţional, colaborează cu organizaţiile profesionale ale bibliotecarilor din reţele;
5. Constituie, completează si dezvoltă colecţiile ce alcătuiesc fondul de bibliotecă;
6. Ţine evidenţa si organizează colecţiile bibliotecii;
7. Cataloghează si indexează colecţiile;
8. Organizează relaţiile cu publicul
9. Organizează informarea si documentarea privitoare la conţinutul colecţiilor;
10. Efectuează împrumuturi interbibliotecare interne si internaţionale;
11. Prezervă si conservă colecţiile;
12. Verifică periodic colecţiile;
13. Constituie arhiva compartimentului bibliotecă;
14. Desfăsoară activităţi privitoare la automatizarea si informatizarea activităţii bibliotecii;
15. Întocmeste rapoarte, informări si referate privitoare la activitatea bibliotecii;
16. Colaborează la diverse lucrări de specialitate în domeniul biblioteconomic si al informării documentare, realizate pe plan local, naţional si internaţional;
17. Oferă servicii de lectură în săli specializate cu acces la publicaţii, servicii de împrumut la domiciliu, servicii de referinţe stiinţifice si informare bibliografică, acces la baze de date românesti si străine, servicii de orientare si îndrumare în navigarea în reţele, în tehnica muncii intelectuale.

Arhiva Documente:
1. Răspunde de activitatea de arhivarea şi păstrare a documentelor produse de compartimentele insituţiei
2. La solicitarea şefilor de compartimente organizează, prin personalul din subordine, activitatea privind arhivarea, conform nomenclatorului arhivistic aprobat, a documentelor care indeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi arhivate din cadrul acestor compartimente
3. Convoacă comisia in vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, in principiu, pot fi propuse pentru eliminare, ca fiind nefolositoare.
4. Intocmeşte formele legale pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigurand predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare.
5. Ţine evidenţa şi asigură confecţionarea, gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din cadrul insituţiei
6. Întocmeşte inventare pentru documentele neinventariate aflate in arhiva
7. Întocmeşte registre de evidenţă pentru documentele care nu sunt evidenţiate in vreun fel
8. Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, pune la dispoziţia salariaţilor documente aflate in rahivă, in vederea consultării acestora, necesare intocmirii diferitelor documente sau acte administrative
9. Ţine evidenţa documentelor solicitate de către salariaţi
10. Întocmeşte răspunsuri către persoanele fizice sau juridice care solicită eliberări de copii, extrase sau certificate ale actelor pe care le crează sau deţine Primăria , in conformitate cu prevederile legale privind informaţiile de interes public
11. Face propuneri de imbunătăţire a măsurilor privind păstrarea şi conservarea fondului arhivistic in condiţiile corespunzătoare, asigurandu-l impotriva distrugerii, degradării, sustragerii şi comercializării.
12. Colaborează cu Arhivele Naţionale pentru intocmirea şi aprobarea nomenclatorului de arhivare a documentelor şi pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate in vederea defsăşurării activităţii arhivistice, conform prevederilor legale.
2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA
A PERSOANELOR

Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
Activitatea serviciului public comunitar local se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor, serviciul public comunitar local este constituit, potrivit prevederilor art. 4. alin. 1. din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al oraşului Sovata şi a formaţiunii de evidenţă informatizată a persoanei din aceeaşi localitate, care a făcut parte din structura de evidenţă informatizată a persoanei oraşului Sovata.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în componenţă două compartimente, de evidenţa populaţiei şi respectiv de stare civilă, având ca principale atribuţii: evidenţa persoanelor şi eliberarea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, eliberarea paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, înregistrarea actelor şi eliberarea certificatelor de stare civilă, informatică, analiză-sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii cu publicul.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:
a. stare civilă;
b. evidenţă a persoanelor care constă în :
- eliberare a cărţilor de identitate;
- eliberare a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor
- de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
- analiză-sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice

2.1 Stare civilă

Pe linie de stre civilă, are următoare atribuţii:

1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, eliberează certificate doveditoare, precum şi înregistrează în Registrul de Stare Civilă a naşterii, a căsătoriei şi a deceselor;
2. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
3. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiunilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicare întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;
4. Înregistrează toate cererile în registrel ecorespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
5. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
6. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
7. Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la sfârşitul lunii (data de 30) comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vâstă de 0-14 ani, actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că nu au avut acte de identitate, comunicări de căsătorie şi deces din străinătate, comunicări de divorţ, precum şi alte activităţi pe linie de stare civilă;
8. Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
9. Întocmeşte buletinele statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;
10. Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
11. Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
12. Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor şi îl comunică serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor;
13. Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă piredute ori distruse parţial sau total, după exemplarul existent,certificând exactitatea datelor înscrise;
14. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prvăzute de lege;
15. Înaintează serviciului public comunitar judeşean de evidenţă a persoanelor exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele registrului au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
16. Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
17. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate precum şi retraducerea numelui/prenumelui cu ortografia limbii materne;
18. La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei ori a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
19. Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
20. Asigură colaborarea şi schimbul permenent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
21. Formuleză propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;
22. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului public local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
23. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei,
24. Execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
25. Colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.
26. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
27. Verifică modul în care se aplică dspoziţiile legale cu privire la păstrarea secretului de serviciu, modul de manipulare şi păstrare a documentelor secrete;
28. Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
29. Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării lor;
30. Repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
31. Expediază corespondenţa;
32. Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezlovarea acestora în termenul legal;
33. Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;
34. Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
35. Transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor sintezele şi analizele întocmite;
36. Introducerea actelor de stare civilă: naşteri, căsătorii, decese curente şi anterioare în programul de informatizare;
37. Oficierea căsătoriilor;
38. Întocmirea Anexei nr.23-24 referitoare la succesiuni;
39. Completarea livretului de familie.

2.2 Evidenţa persoanelor
Atribuţiile evidenţei a persoanelor:
40. Întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;
41. Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
42. Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
43. Întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de
44. stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
45. Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
46. Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;
47. Furnizează în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanelor;
48. Întocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu Structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;
49. Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
50. Primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare regim pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
51. Primeşte de la serviciile publice comunitare competente, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;
52. Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
53. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
54. Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
55. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
56. Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
57. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
58. Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
59. Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;
60. Identifică pe baza menţiunilor operative elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în unele localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
61. Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
62. Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
63. Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
64. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
65. Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.
66. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
67. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrarea arhivei specifice;
68. Soluţionează cererile formaţiunilor operative M.A.I., S.R.I., S.P.P.,Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;
69. Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
70. Eliberează actele de identitate persoanelor internate în unităţi sanitareşi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţii de poliţie în zona de responsabilitate;
71. Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
72. Asigură securitatea documentelor serviciului.
73. Primăşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în paşapoartele părinţilor, eliberării şi preschimbării permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă;
74. Trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;
75. Preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
76. Înmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
77. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;
78. Ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
79. Actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării acestora;
80. Preia din registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care să rezultă că nu au avut acte de identitate;
81. Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;
82. Actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;
83. Copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşapoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului;
84. Operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate;
85. Execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
86. Evidenţează incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;
87. Clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;
88. Rezolvă erorile din baza de date locală;
89. Salvează şi arhivează pe suport magnetic fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;
90. Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene, şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;
91. Întocmeşte listele electorale permanente;
92. Administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa serviciului public comunitar local;
93. Desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
94. Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
95. Execută operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamente de calcul care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;
96. Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
97. Execută alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

3. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Compartimentul desfăşoară activitate în domeniul asistenţei sociale, autoritate tutelară şi asistenţa medicală comunitară şi în domeniul Asistenţei Personale a Pers. cu Handicap şi Vârstnice.

3.1 Compartimentul de Asistenţă socială şi Autoritate tutelară

Atribuţiile sunt următoarele :
1. Întocmirea anchetelor sociale în cauzele aflate pe rol la instanţele judecătoreşti privind încuviinţarea înfierilor;
2. Întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea instanţelor judecătoreşti, în cauzele de stabilire a domiciliului minorilor şi în cauzele de divorţ;
3. Efectuarea de verificări periodice la domiciliul persoanelor puse sub tutelă pentru constatarea modului în care li se administrează bunurile şi sunt îngrijite;
4. Întocmirea formelor de numire de curatori pentru minorii care necesită reprezentarea sau asistarea, în cauzele succesorale ori în alte situaţii, la notarii publici, la instanţele judecătoreşti sau alte organe de jurisdicţie, conform dispoziţiilor legale;
5. Întocmirea formelor de numire de curatori pentru persoanele majore incapabile, în acţiuni judecătoreşti de punere a lor sub interdicţie;
6. Întocmirea formelor de numire de curator în cazurile prevăzute de Codul Familiei;
7. Pregătirea materialelor pentru încredinţarea minorilor spre creştere şi educare sau dare în plasament familial unor familii sau persoane, în condiţiile Legii nr.273/2004, republicată;
8. Ţine evidenţa minorilor aflaţi sub ocrotire şi a celor cu manifestări antisociale, conform Legii nr.273/2004, republicată, efectuând anchete periodice la domiciliul acestora, inclusiv la solicitarea organelor de urmărire penală, făcând propuneri pentru luare de măsuri de ocrotire adecvate de către comisiile de ocrotire a minorilor ori instanţele judecătoreşti;
9. Sprijină tutorii la întocmirea dărilor de seamă asupra modului cum aceştia se grijesc de minorii sau persoanele aflate sub tutelă şi asupra modului cum le administrează bunurile;
10. Întocmeşte formele de sesizare a instanţelor judecătoreşti pentru decăderi din drepturile părinteşti;
11. Participă, alături de organele de poliţie, la acţiunile ce se organizează pentru depistarea minorilor infractori;
12. Efectuarea de anchete sociale pentru internarea minorilor în unităţi de ocrotire (Leagăne de copii, Case de copii preşcolari şi şcolari) în conformitate cu prevederile Legii nr.2733/2004, republicată;
13. Efectuarea de anchete sociale pentru internarea unor persoane în Cămine de bătrâni şi Cămine de spital;
14. Efectuarea de anchete sociale în cazul bolnavilor psihici, presupuşi periculoşi, în conformitate cu prevederile Legea nr.487/2002;
15. Conduce registrul de evidenţă a sentinţelor judecătoreşti definitive de condamnare a minorilor;
16. Organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială
17. Realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială- Asigură sprijin persoanelor vărstnice sau persoanelor cu handicap
18. Întocmeste dosarele pentru acordarea de ajutoare sociale sau ocazionale, solicitate de persoanele fără venituri sau cu venituri mici, conform legilor în vigoare
19. Ţine evidenţa şi verifică persoanele îndreptăţite de lege la ajutorul social sau ocazional
20. Ţine legătura cu direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi probleme sociale;
21. Întocmeşte statele de plată, conform pontajului, pentru persoanele îndreptăţite de a beneficia de prevederile Legii 416/2001 – legea privind venitul minim garantat;
22. Întocmeşte dosarele conform O.U.G nr.105/2003 - privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu modificările şi completările ulterioare şi efectuează anchetele sociale conform aceleaşi ordonanţe.
23. Ţine evidenţa dosarelor conform O.U.G nr.105/2003 - privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.
24. Întocmeste dosarele şi ţine evidenţa dosarelor conform Legea nr.17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată.
25. Întocmeşte dosarele şi ţine evidenţa dosarelor conform O.U.G nr.5/2003 - privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare.
26. Întocmeşte dosarele şi înaintează autorităţilor competente, conform OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
27. Coordonează, ţine evidenţa în conformitate cu H.G. nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european.
28. Întocmeşte dispoziţiile primarului pentru toate cele de mai sus.
29. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului.
30. Întocmeşte dări de seamă anuale privitoare la activitatea biroului.

3.2 Asistent Medical Comunitar

Atribuţiile sunt:
Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.
Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.
Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt:
1) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
2) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
3) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;
4) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
5) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.
Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, sunt următoarele:
6) educarea comunităţii pentru sănătate;
7) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;
8) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;
9) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;
10) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;
11) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
12) activităţi de consiliere medicală şi socială;
13) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;
14) activităţi de recuperare medicală.
Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este colectivitatea locală dintr-o arie geografică definită: judeţul, municipiul, oraşul şi comuna, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile.
Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) şomaj;
c) nivel educaţional scăzut;
d) diferite dizabilităţi, boli cronice;
e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;
f) graviditate;
g) vârsta a treia;
h) vârstă sub 16 ani;
i) fac parte din familii monoparentale;
j) risc de excluziune socială.
Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar.
Asistentul medical comunitar poate desfăşura activitate în următoarele domenii: îngrijiri la domiciliu, psihiatrie, social şi altele asemenea.
Asistentul medical comunitar îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.
Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, compartimentul desemnat cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului elaborează semestrial un raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate şi îl prezintă consiliului local sau, după caz, consiliului judeţean, precum şi unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.


3.3 Asistenţă Personală a Pers. cu Handicap şi Vârstnice

Atribuţiile sunt:

1. Asigură alimentaţia corespunzătoare persoanei cu handicap
2. Pregăteşte şi serveşte masa asistentului asigurând condiţii igienico-sanitare corespunzătoare
3. Asigură întreţinerea corespunzătoare a curăţeniei în spaţiul de locuit
4. Asigură igiena personală a asistatului, a lenjeriei de corp, a articolelor de îmbrăcăminte, a lenjeriei de pat
5. Asigură şi urmăreşte efectuarea tratamentului prescris de medici, sesizând de urgenţă semnele de agravare a bolii, solicitând controlul medicl de specialitate la domiciliul bolnavului, când este cazul
6. Participă active la crearea ubnor condiţii normale de viaţă a persoanei asistate, prin crearea unui climat efectiv necesar.
7. Respectă şi sprijină relizarea planurilor de recuperare indicate de specialişti
8. Tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi nu abuzează fizic, psihic sau moral de starea acesteia.

4. SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Pentru funcţionarea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, creată în interesul persoanelor fizice şi juridice, Consiliul Local prin H.C.L. nr.69/28.07.2005 art.94 a aprobat stabilirea unei taxe speciale.
Cuantumul taxei speciale va fi actualizat anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea acestei servicii, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acesteia.
Principalele atribuţii ale compartimentului Situaţii de urgenţă sunt prevăzute de CAP.IV, secţiunea I, art.25 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. Aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
2. Aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
3. Participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;
4. Stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
5. Înfiinţează, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
6. Gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă, prin serviciile specializate din subordine;
7. Asigură spaţiile necesare funcţionării inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operaţionale,precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţii.
8. Organizează alarmarea în caz de situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu care există relaţii funcţionale;
9. Urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul serviciului ;
10. Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
11. Acordă ajutor, in condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă in pericol în caz de explozie, alunecări de teren, inundaţii, accidente, precum şi in caz de dezastre;
12. Asigură controlul periodic la construcţiile si instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, al obiectivelor de importanţă locală şi la gospodăriile cetăţeneşti în vederea respectării normelor de prevenire a incendiilor;
13. În cazul apariţiei unor stări de pericol de incendiu sau explozie, anunţă imediat conducerea unităţii administrativ - teritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al jud. Mureş stabilind împreună cu conducătorii locurilor de munca măsurile necesare ce se impun;
14. Face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu personal angajat şi voluntar, precum şi cu mijloace tehnice de intervenţie;
15. Executa acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
16. Verifica starea de utilizare a mijloacelor de stingere, a surselor de apă pentru incendiu şi a căilor de acces.
5.SMURD
În septembrie 1990, sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensiva, a inceput experimentarea unui sistem de urgenta ce functioneaza si in alte tari europene. Acesta avea la baza transferul unui echipaj medical spitalicesc cu dotarea necesara la locul unde se afla pacientul aflat in stare critica, in vederea acordarii unui asistente medicale de urgenta calificate. Echipajul era condus de un medic pregatit in domeniul anesteziei si terapiei intensive si in domeniul medicinei de urgenta. La aceasta faza de inceput, noul serviciu, numit SMUR sau Serviciul Mobil de Urgenta si Reanimare, avea in dotare o singura masina echipata pentru interventie rapida, fara posibilitatea de a transporta pacientul, transportul pacientului urmind sa se faca cu o autosanitara a Serviciului de Ambulanta
Din anul 1993, Serviciul Mobil de Urgenta si Reanimare (SMUR) a devenit Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD).
Tot în anul 1997, s-a infiintat noul dispecerat comun intre SMURD si Serviciul de Ambulanta al Judetului Mures. Acesta are sediul in cadrul Departamentului de Primiri Urgente si este deservit de personal din cadrul Serviciul de Ambulanta Judetean sprijinit si de personal din cadrul SMURD-ului.
În anul 2000 au fost infiintate doua echipaje de prim-ajutor in cadrul pompierilor civili dotate cu defibrilatoare semiautomate, unul in comuna Ibanesti, finantat de primariile Ibanesti, Hodac si Gurghiu, iar celalalt in statiunea Sovata, finantat de Primaria Sovata.
În anul 2001 s-a deschis primul dispecerat integrat 112 care deserveşte Pompierii, Politia, Ambulanta şi SMURD.

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester