Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KAPCSOLAT

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
<< Vissza

Állás hirdetés

Szováta Város Önkormányzata, székhelye Szováta, Fő út, 155 sz., versenyvizsgát hirdet 2 szerződéses személyzeti állás betöltésére az alárendeltségébe tartozó Helyi Rendőrség keretében, biztonsági őr feladatkör ellátására, a következők szerint:

  • a jelentkezési iratcsomók leadása az Önkormányzat Iktatójában – 4 sz. Iroda: 10 munkanappal a meghirdetést bezárólag;
  • írásos vizsga: 2017-05-04, 10,00 órától;
  • szóbeli interjú: 2017-05-05, 10,00 órától;

Részletes információkat az Önkormányzat székhelyén, a hirdetőtáblán kifüggesztve valamint annak hivatalos internetes honlapján találnak az érdeklődők a www.primariasovata.ro honlapon, további pontosítások és részletek igényelhetők a 0265570218 telefonszám 117-es mellékén és személyesen a 7 sz. irodában. 

 

A N U N Ţ

 

 

Având în vedere prevederile   art.14 alin. 1 lit.c, alin. 3 şi art. 16, alin. 2 din Legea nr. 155/ 2010 privind Poliţia Locală, art 10 din H.G. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale  cu modificările şi completările ulterioare şi ale cap.I  din HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante corespunzătore funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs  pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante   :

·         2 posturi  vacante de personal contractual – paznic,   în cadrul Poliţiei Locale al   aparatului  de specialitate al primarului oraşului Sovata :

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

            a) selecţia dosarelor de înscriere;

             b) proba scrisă ;

             c) interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Concursul se va desfăşura astfel :

·                     în data de 04.05.2017 începând cu orele 10.00, la sediul Primăriei oraşului Sovata, str. Principală nr. 155,  proba scrisă;

·                     în data de 05.05.2017 începând cu orele 10.00, la sediul Primăriei oraşului Sovata, str. Principală nr. 155,  interviul; 

     Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare  de la  afişării anunţului , la sediul Primăriei oraşului Sovata, str. Principală nr. 155,  cam. 4 -  Registratură .

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.286 /2011 modificată şi completată.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului:

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar ;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice cu menţiunea  APT / INAPT – personal contractual  în cadrul poliţiei locale.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.     

 

 CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS SUNT URMĂTOARELE:

CONDIŢII GENERALE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3  din  H.G.nr.286 din 2011, respectiv :

          a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

          c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ( 18 ani împliniţi );

          d) are capacitate deplină de exerciţiu;

         e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

          f) îndeplineşte condiţiile de studii (studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat)

          g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

h) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI   DE PERSONAL CONTRACTUAL

 

Pe lângă condiţiile generale prevăzute de legile în vigoare  candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile  prevăzute de  art.10 din H.G. 1332/2010 privind  aprobarea  Regulamentului- cadru  de organizare  şi funcţionare a poliţiei locale  :

·      studii medii liceale  absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

·    aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: APT  PSIHOLOGIC pentru  personal  contractual în cadrul poliţiei locale /port armă/ conducător auto. Acest aviz psihologic se obţine doar în instituţii de specialitate , abilitate în acest sens şi este necesar la numirea în funcţie, candidaţii ce nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţie , condiţie eliminatorie la selecția dosarelor;

·      să fie atestat profesional,  ( condiţii  prevăzute de art. 36 şi 39  din Legea nr. 333/2003  modificată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor). Atestatul prefesional se poate obține și ulterior organizării concursului, condiție eliminatorie.

·      curriculum vitae.

·      permis categoria B;

·      rezistenţă la stres şi efort prelungit;

Numele membrilor propuşi pentru a face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor cu evidenţierea funcţiei publice deţinute de fiecare persoană în parte şi a compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, vor fi nominalizate  în cuprinsul  Dispoziţiei Primarului Oraşului Sovata emis în termenul legal.

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester